През ноември 2023 г. общият показател на бизнес климата бележи минимално понижение спрямо нивото си от предходния месец. Понижението спрямо октомври е минимално - от 22% на 21.6%, показват данните на Националния статистически институт. 

Повишение на показателя е регистрирано в строителството и сектора на услугите, докато в промишлеността се наблюдава спад. В търговията на дребно показателят запазва равнището си от предходния месец.

Промишленост

Съставният показател на бизнес климата в промишлеността се понижава с 2.9 пункта (от 23.5% на 20.6%), което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за състоянието на предприятията. Анкетата отчита известно намаление на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с неблагоприятни очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Най-сериозните проблеми за дейността в сектора остават несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, посочени съответно от 50% и 32% от предприятията.

По отношение на продажните цени в промишлеността преобладаващата част от мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Строителство

През ноември бизнес климатът в строителството нараства с 3.5 пункта (от 20.1% на 23.6%)  в резултат на подобрените оценки и очаквания на строителните предприемачи. Същевременно прогнозите им за строителната активност през следващите три месеца са тя да се задържи на същото равнище.

Основните пречки за развитието на бизнеса са свързани с несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостига на работна сила.

Според последната анкета, делът на мениджърите, които продължават да очакват продажните цени в строителството да се увеличат през следващите три месеца, е 25.4%.

Търговия 

Съставният показател на бизнес климата в търговията на дребно запазва нивото си от октомври(27.5%). Мненията на търговците на дребно относно обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца, са позитивни.

Основните фактори, ограничаващи дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното им влияние.

По-голяма част от търговците на дребно предвиждат продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца.

Услуги 

През ноември бизнес климатът в сектора на услугите се повишава с 0.8 пункта (от 15.1% на 15.9%) в резултат на по-благоприятните оценки на мениджърите за актуалното бизнес състояние на предприятията. Относно търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, докато очакванията за следващите три месеца се изместват към по-умерените мнения. 

Най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила.

По отношение на продажните цени в сектора на услугите прогнозите на мениджърите са за известно увеличение през следващите три месеца.