Банковата система в страната отчита рекордна печалба за първите десет месеца на годината, става ясно от информация на Българска народна банка.

Печалбата

Към 31 октомври 2023 г. печалбата на банковата система е в размер на 3 млрд. лв. – с 1.3 млрд. лв. (75%) повече спрямо отчетената към 31 октомври 2022 г.

Нетният лихвен доход за десетте месеца на 2023 г. е 4 млрд. лв. – с 1.4 млрд. лв. по-висок спрямо реализирания за същия период на миналата година.

Начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, възлизат на 302 млн. лв. в края на октомври 2023 г. (при 367 млн. лв. в края на октомври 2022 г.).

Активи

Общата сума на активите на банковата система към 31 октомври 2023 г. е 164.2 млрд. лв. – с 942 млн. лв. (0.6%) по-малко спрямо 30 септември 2023 г.

През отчетния период намалява позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане – с 1.8 млрд. лв. (6.2%) до 27.6 млрд. лв.

Кредитите и авансите нарастват със 743 млн. лв. (0.7%) до 105.5 млрд. лв. към края на октомври, а дълговите ценни книжа се увеличават със 192 млн. лв. (0.8%) до 24.4 млрд. лв.

Кредитиране

Брутните кредити и аванси в края на октомври са 108.8 млрд. лв. и на месечна база отбелязват растеж със 752 млн. лв. (0.7%).

Вземанията от кредитни институции намаляват с 52 млн. лв. (0.4%) до 13.4 млрд. лв., докато брутният кредитен портфейл нараства с 804 млн. лв. (0.8%) до 95.4 млрд. лв. 

Увеличават се кредитите за домакинства (с 525 млн. лв., 1.4%), за нефинансови предприятия (с 245 млн. лв., 0.5%) и за други финансови предприятия (с 82 млн. лв., 1.0%). Намаляват кредитите за сектор държавно управление – с 49 млн. лв. (4.1%).

Депозити

Общите депозити в банковата система в края на октомври са 140.1 млрд. лв., като през месеца е отчeтен спад в размер на 1.2 млрд. лв. (0.9%).

Намаляват депозитите на кредитни институции – с 1.3 млрд. лв. (13.1%), на други финансови предприятия – с 291 млн. лв. (7.7%), както и на сектор държавно управление – с 218 млн. лв. (5.6%).

Увеличават се депозитите на домакинства (с 571 млн. лв., 0.7%) и на нефинансови предприятия (с 22 млн. лв., 0.05%).