Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 15.1% през третото тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г.

Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт. В индустрията увеличението е с 16.6%, в услугите - с 13.9%, и в строителството - със 17.0%.

Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Образование“ - с 21.9%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 18.8%, и „Транспорт, складиране и пощи“ - със 17.4%.

Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 15.8%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 11.5%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 23.8% за „Образование“ до 7.6% за „Други дейности“.