Търсенето на сезонна работа в чужбина крие рискове от попадане в измамни схеми, заради което Главната инспекция по труда напомня правата и задълженията на работниците и работодателите.

Законодателството предвижда изпращането на работници и служители да се базира задължително на писмен документ. Той може да бъде:

 • трудов договор,
 • акт на изпращане,
 • споразумение за командироване,
 • посреднически договор.

В документа задължително се посочват уговорените условия на труд и възнаграждение в съответствие със законодателството на приемащата страна:

 • размерът на основното и на допълнителните трудови възнаграждения;
 • условията за полагане на извънреден и на нощен труд и размерът на заплащането им;
 • продължителността на работния ден и работната седмица, както и на дневната, междудневната и седмичната почивки;
 • дните на официалните празници;
 • размерът на платения годишен отпуск;
 • условията за жилищно настаняване на работника или служителя;
 • други финансови условия на командироването или изпращането (пътни разходи, квартира и др.).

Във всички случаи наетите на работа лица трябва да бъдат уведомени писмено за минималните условия на труд в държавата, в която ще се полага трудът.

!!! Сред най-сигурните индикатори за възможна измама са настояването кореспонденцията да се води онлайн или по телефон, както и отказът от пряк контакт на предлагащия заетост с търсещия работа или уговаряне на срещи извън офис.

!!! Друг сигнал е, когато от хората, търсещи работа в чужбина, се изискват предварително такси и други плащания.

!!! При изпращане чрез командироване сигнал за измама е, когато работодателят действа като т.нар. „пощенска кутия“, т.е. не развива значителна идентична дейност в България, а сключва трудови договори с лицата единствено за да ги изпрати зад граница. 

Можете да проверите дали командироването е истинско чрез въпросника за самооценка на Испекцията по труда тук.

Ако заминаването е чрез фирма посредник, търсещият работа трябва да има сключен посреднически договор с нея и да тръгва от България със сключен трудов договор на разбираем за него език с работодателя, при когото ще работи в приемащата държава. Най-често се предлагат договори на двата езика – на български и на държавата, в която ще се полага трудът.

Фирмите посредници и предприятията, които осигуряват временна работа (ПОВР) подлежат на задължителна регистрация, за да упражняват своята дейност по устройване на работа в чужбина съгласно изискванията на законодателството. Списъците на лицензираните посредници и ПОВР са достъпни на сайта на Агенцията по заетостта.

Работещите зад граница могат да бъдат изпратени и от работодател като командировани лица в рамките на предоставяне на услуги. В този случай трудовият договор е с командироващия работодател. Условията на труд при командироването се описват в споразумение, което се сключва между работодателя и командирования работник. 

При изпращане от ПОВР работникът трябва да получи екземпляр от трудовия договор, сключен с предприятието, осигуряващо временна работа, и копие от регистрацията му в НАП. Самото изпращане в предприятието ползвател се извършва с писмен акт.

В него се посочва датата на явяване в предприятието ползвател, точният му адрес, мястото на работа, работното място, наименованието на длъжността и характерът на работата, както и длъжностното лице, при което следва да се яви работникът или служителят.

Актът се връчва на работника или служителя срещу подпис не по-късно от един работен ден преди датата, определена за постъпването му на работа в предприятието ползвател, като се отбелязва датата на връчването му.

При нарушени трудови права Главната инспекция по труда може да сезира органите в приемащата държава. Необходимо е контролните органи да разполагат с данните за работодателя, при когото ще полагат труд, и за обекта, където се работи. 

В сайта на EURES мрежата се публикуват обяви от проверени работодатели на територията на Европейския съюз, освен важна информация за условията на труд.

За българите, работещи в чужбина, Главната инспекция по труда поддържа телефонен номер 00359 2 8101 747, на който те могат да потърсят консултация и съдействие в рамките на работното време.