Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2024 г. нарастват с 32.2 хил., или с 1.4%, спрямо края на декември 2023 г., като достигат 2.32 млн. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт. 

През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата e 2 198 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. с 3.5%. 

Спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 6.1%, в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - с 5.3%, и в „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 3.2%. 

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с по 0.6% е регистрирано при дейностите „Добивна промишленост“  и „Административни и спомагателни дейности“.

Спрямо първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства с 16.8%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: „Други дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с по 24.4%, „Операции с недвижими имоти“ - с 21.5% и в „Строителство“ - с 20.7%. 

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са:

  • Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения - 5 252 лева
  • Финансови и застрахователни дейности - 3 395 лева
  • Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 3 035 лева

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • Хотелиерство и ресторантьорство - 1 366 лева
  • Други дейности - 1 528 лева
  • Селско, горско и рибно стопанство - 1 543 лева