Към 31 май 2024 г. общият размер на отчетените приходи на държавното обществено осигуряване (ДОО) е 5 211.2 млн. лв., което представлява 40.5% изпълнение на плана за годината. Това сочат данни на Националния осигурителен институт (НОИ).

Постъпилите приходи са със 728.7 млн. лв. повече, в сравнение със същия период на предходната година. Общо отчетените разходи възлизат на 9 661.9 млн. лв., или 39.7% от заложените в плана за годината. Разходите са с 1 201.5 млн. лв. повече, в сравнение с първите пет месеца на 2023 г.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 8 514.1 млн. лв., което е 39.4% изпълнение на плана за годината. Разходите за пенсии са с 968.0 млн. лв. (12.8%) повече спрямо миналата година.

Броят на пенсионерите за май 2024 г. е 2 042 390, или с 13 699 (0.7%) повече, в сравнение с май 2023 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер е 829.72 лв.

В сравнение с петия месец на миналата година, той е по-висок с 93.41 лв. (12.7%). Средният месечен размер на  пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер е 914.54 лв., или 105.38 лв. (13.0%) повече спрямо май 2023 г.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване. Към 31 май те са в размер на 1 072.7 млн. лв., или 42.1% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи са с 223.0 млн. лв. повече спрямо същия период на 2023 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО е 4 463.1 млн. лв.

Учителски пенсионен фонд

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 31 май са в размер на 47.4 млн. лв., което представлява 39.8% изпълнение на плана за годината.

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 31 май са в размер на 40.0 млн. лв., което представлява 38.1% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 6.0 млн. лв. повече, в сравнение със същия период на 2023 г.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Отчетените приходи към 31 май са в размер на 898.6 хил. лв., което представлява 35.9% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 225.5 хил. лв. по-малко, в сравнение със същия период на 2023 г.

Общо отчетените разходи към 31 май са в размер на 113.6 хил. лв. което е 2.4% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са със 150.4 хил. лв. по-малко, в сравнение със същия период на 2023 г.