Министерството на финансите преотвори емисия 6-годишни държавни ценни книжа, която беше пусната в обращение на проведения на 13 май 2024 аукцион. Емисията е деноминирана в лева, с падеж 15 май 2030 година и годишен лихвен купон от 3.25 %. 

Обемът на емисията в обращение е увеличен с 200 млн. лв. на проведения на 08 юли 2024 г. аукцион, с което достига 600 млн. лв. номинална стойност. Среднопретеглената годишна доходност, постигната на акуцкиона, е в размер на 3.82%. 

Тя е с 28 базисни пункта по-висока от тази, постигната на предишния аукцион от същата емисия на 10 юни (3.54%) и с 47 базисни пункта по-висока от първия аукцион от емисията на  13 май (3.35%). 

Общият размер на подадените поръчки възлиза на 259.4 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1.3. 

Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 132 базисни точки. 

От страна на участниците най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили банките (79.9% от предложеното количество), следвани от застрахователните дружества (10.2%), пенсионните фондове (9.5 %), инвестиционните посредници (0.3%)  и други инвеститори 0.1%).