Много хора, освен че работят на трудов договор, допълнително получават заплащане по граждански или авторски договор.

Някои работодатели предпочитат да плащат част от заплатата по граждански или авторски договор и всъщност, служителите не знаят дали не са ощетени от тази схема.

Darik.bg разяснява разликите между двата вида договор:

Трудов договор

Най-често фирмите предоставят трудови договори на своите служители. Трудовият договор се сключва писмено, като законът изисква това да стане преди постъпването на работа от служителя.

Преди датата на постъпването работодателят е длъжен да предостави на работника подписан от него и от служителя екземпляр от трудовия договор, както и заверено от Националната агенция за приходите копие, че договорът е регистриран. Срокът за това е три дни от сключване на договора.

Губим неползван отпуск от следващата година

Трудовите договори са безсрочни и срочни. Ако в договора не е посочено друго, се смята, че той е за неопределено време. Безсрочният трудов договор не може да се превръща в срочен, освен при изричното желание на служителя, и то изразено писмено.

Срочните трудови договори не могат да бъдат по-дълги от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго. Срочният договор се превръща в безсрочен автоматично, ако продължите да работите след изтичането му 5 или повече работни дни и през това време работодателят не е възразил.

В трудовия договор може да се предвиди и срок на изпитване, който по закон е до 6 месеца и включва само реално отработено време. Затова той се удължава, с времето, през което работникът е в отпуск или не работи поради други причини.

С приети промени в Кодекса на труда от 1 август тази година изпитателният срок при сключване на трудов договор се промени, като ако договорът е със срок по-кратък от една година, срокът на изпитване е до един месец.

Все по-скъпо излиза да се пенсионираме

Граждански договор

Гражданският договор се различава доста от трудовия. Първо, той не е регламентиран в Кодекса на труда, а в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и Търговския закон (ТЗ).

Нарича се договор за възлагане и се сключва и най-често и за извършване на определена работа или предоставяне на услуга, която възложителят възлага, а изпълнителят се съгласява да изпълни при съответните договорени условия. За разлика от трудовия договор, гражданският не трябва да се обявява в Националната агенция по приходите.

Гражданският договор има определен срок, докато трудовият може да бъде безсрочен. При трудовия договор се определя задължително работно време и работно място, докато при гражданския - не.

При трудовия договор има регулярни месечни плащания, докато при гражданския плащането е за извършена определена работа за определен срок и ако има регулярни месечни плащания, при евентуална проверка от Инспекцията по труда, могат да го счетат за прикрит трудов договор, което е обвързано с високи санкции, предупреждават експерти.

Колко ще са детските надбавки и майчинството, ако няма бюджет

Работникът по граждански договор няма право на платен годишен отпуск и болничен. Законът определя минимално възнаграждение за работещите по трудов договор, докато при гражданския договор няма ограничения.

Една от основните разлики е осигуряването при двата вида договори. Гражданският договор не се счита за трудов стаж, а само за осигурителен. Изпълнителите по граждански договор са осигурени за по-малко рискове в сравнение с работещите по трудов договор.

При трудовия договор всяка професия си има точно определен минимален осигурителен праг. Това е минимумът, върху който лицето се осигурява в общия случай за всички осигурителни рискове.

При гражданския договор, ако възнаграждението след приспадане на нормативно признатите разходи е по-малко от минималната работна заплата за страната и лицето не е осигурено на друго основание, осигуровки не се дължат. Работникът внася за своя сметка само здравни осигуровки, както е при безработните лица. Също така осигуровки не се дължат и ако изпълнителят е едноличен търговец или самоосигуряващо се лице.

При гражданския договор не се внасят осигуровки за трудова злополука, професионална болест, общо заболяване и майчинство, безработица и съответно работникът по граждански договор нямат право на обезщетение от държавата на тези основания.

Какво означава това на практика – ако прекратят гражданския ви договор, не може да отидете на борсата и да получавате обезщетение, право на такова имате, ако работите на трудов договор.

По-голямо увеличение на заплатите подготвят фирми

Ако човек, който работи на граждански договор, е осигурен на друго основание, например, работи и на трудов договор или получава възнаграждение в размер по-голям от минималната работна заплата след приспадане на нормативните разходи, то на него му се удържат и внасят задължителни осигуровки за инвалидност, поради общо заболяване, за старост и смърт, както и здравноосигурителни вноски.

Осигурителни вноски при трудов договор

Ако работите на трудов договор, процент от осигуровките се удържат от заплатата ви, защото са за сметка на работника. Това са:

  • за допълнително обществено осигуряване - 8.38%;
  • за допълнителното задължително пенсионно осигуряване – 2.2%;
  • за здравно осигуряване - 3.2%.

Общият размер на осигурителните вноски, които се внасят от осигуреното лице, е 13.78%. Този процент се приспада от брутната заплата, а останалата сума се облага с данък 10%.

За сметка на работодателя се внасят следните осигуровки:

  • за допълнително обществено осигуряване - 10.92%;
  • за допълнителното задължително пенсионно осигуряване – 2.8%;
  • за здравно осигуряване - 4.8%.

Освен тези вноски се правят осигуровки и във фонд „Трудова злополука и професионална болест”, за който в зависимост от оценката на риска за съответната професия вноските са между 0.4% и 1.1%. Следователно общият размер на осигурителните вноски, които осигурителят дължи, варира между 18.92% и 19.62%, в зависимост от дейността на дружеството.

Как да се пенсионираме

Данъци

За получения доход работникът дължи и авансов данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Данъчната ставка при облагането на трудовите възнаграждения е 10%, като данъчната облагаема основа се определя, като от брутния получен доход се приспаднат дължимите осигуровки за съответния месец. Данъкът се начислява и плаща на месечна база.

Осигурителни вноски при граждански договор

Задължителните осигурителни вноски за лицата, работещи по граждански договор и осигурени през месеца на друго основание на сума, равна или превишаваща минималната работна заплата за страната, която от месец април 2022 г. е 710 лв., са:

- за инвалидност, общо заболяване, старост и смърт (за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.) – в размер на 11.02% за осигурител и 8.78% за осигурен;

- за инвалидност, общо заболяване, старост и смърт (за лицата, родени след 31 декември 1959 г.) – в размер на 8.22% за осигурител и 6.58% за осигурен;

- Допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд (за лицата, родени след 31 декември 1959 г.) – в размер на 2.8% за осигурител и 2.2% за осигурен;

- Здравно осигуряване – в размер на 4.8% за осигурител и 3.2% за осигурен.

Данъци

Работещите по граждански договор са задължени да декларират пред възложителя дали са осигурени и върху каква сума на други основания, за да се имат предвид следните неща при изчисляване на хонорара:

- Самоосигуряващите се получават брутната сума, посочена в договора, без удръжки за осигуровки и данък. Те сами имат задължение да платят и декларират месечните си осигуровки и данъци;

- Лицата, които дори на няколко основания, са осигурени под 710 лв. (минималната работна заплата в момента) в месеца на изплащане на хонорара, не внасят осигурителни вноски;

- Лицата, които са осигурени на няколко основания, са задължени да плащат осигуровки до максималния осигурителен доход за страната, който от април 2022 г. е 3400 лв., т.е. ако лицето вече е осигурено на друго основаниe върху прага от 3400 лв., то следва да не бъдат удържани осигурителни вноски по допълнителните възнаграждения по гражданския договор;

От 120 000 евро до половин милион дават за тристаен в София

Пенсионерите, работещи по граждански договор, са задължително здравно осигурени, ако осигурителният им доход е равен или превишава сумата от 710 лв., но осигурителните вноски за фондовете на ДОО и ДЗПО са по избор. При гражданските договори има нормативно признати разходи (сума, която не се облага с осигуровки и данък), които са в размер на 25% за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения.

След приспадането на нормативно признатите разходи, получената сума се нарича осигурителен доход, който се облага със задължителните осигуровки за сметка на изпълнителя. След приспадането на осигурителните вноски, получената сума се облага с 10% данък върху дохода, съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ.

Работещите на граждански договор са задължени да подават годишна данъчна декларация в срок до 30 април следващата година. В нея се включват доходите от всички правоотношения на лицето през календарната година.

Авторски договор

Авторският договор се различава от трудовия и гражданския, що се отнася до осигуровките и данъците, които трябва да плащате. Когато сключвате авторски договор, получавате възнаграждение за това, че предоставяте на някого да използва ваше произведение на изкуството, литературата или науката. Но този доход не е в резултат от трудова дейност, затова не дължите осигурителни вноски, както е при трудовите договори.

Как хакери източват сметките ни и можем ли да се предпазим

Дължите обаче данък върху възнаграждението, само че не върху цялата сума, която получавате, защото се приспадат 40% като признати разходи. Например, ако са ви платили 2000 лева по авторски договор, то 40% са 800 лева или ще дължите данък върху сумата от 1200 лева. При 10% данък, то трябва да платите 120 лева.