Да се научи как се изчислява процентната печалба от инвестициите е важно за всеки инвеститор.

За да може да се изчисли точният размер на печалбата, трябва да се знаят както покупната, така и продажната цена на актива.

Първата можете да откриете в платформата, с която търгувате, където се посочва и средна цена на активите ви - при положение че сте правили повече от една сделка по позицията.

За да направим изчислението, ще прибегнем до няколко прости сметки. Първо, от цената на продажба трябва да извадим покупната цена. Полученият резултат делим на покупната цена, а резултатът умножаваме по 100, за да получим процента на печалбата.

Пример: Ако продажната цена на акциите на компания Х е 12 лева, а покупната – 10 лева, то тогава (12-10)/10, а полученият резултат умножаваме по 100. Получаваме 20%, което, всъщност, е печалбата.

Ако резултатът е отрицателен, това означава, че сме реализирали загуба.

Пример: Продали сме акциите си на ниво от 9 лева, при положение че сме ги купили на 10 лева. Сметката в този случай е следната: (10-9)/10. Полученият резултат умножаваме по 100. Получаваме 10% загуба.

Доходността ми е по-добра от доходността ти

Ако двама инвеститори са спечелили по 100 лева от своето вложение, това невинаги означава, че тяхната доходност е еднаква.

Ако първият е инвестирал 1000 лева, а втория – 2000 лева, то тогава доходността им е съответно 10 и 5%.

Средна доходност от портфейла ни

Ако през даден период една от инвестициите ни е направила 20% печаба, а други две съответно 10 и 6%, то средната доходност за периода е 12%. (бел. ред. сборът от доходностите делим на броя на инвестициите).