Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност у нас, намаляват с 655.4 млн. лв. (6.6%) на годишна база и възлизат на 9.238 млрд. лв. в края на септември 2022 г.

Активите на застрахователните дружества обаче бележат ръст от 65.3 млн. лв. (0.7%) спрямо края на второто тримесечие на 2022 г., когато са възлизали на 9.173 млрд. лева, сочат данни на Българска народна банка (БНБ).

Размер и структура на активите

Най-голям спад на годишна база отчитат активите на животозастрахователните дружества, които намаляват с 13.5%, или 410.8 млн. лв., до 2.624 млрд. лв. в края на септември 2022 г.

Спрямо края на юни 2022 г. активите на животозастрахователите се свиват с 92.1 млн. лв. (3.4%). Относителният им дял в общия размер на активите към края на септември 2022 г. пък възлиза на 28.4% при 30.7% към края на третото тримесечие на 2021 г. и 29.6% в края на юни 2022 г.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се понижават със 3.6%, или 244.6 млн. лв., на годишна база до 6.615 млрд. лв. в края на септември 2022 г. Въпреки годишния спад, те отчитат повишение от 157.4 млн. лв. (2.4%) спрямо края на юни 2022 г.

Относителният дял на активите на дружествата за общо застраховане е 71.6% от общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, при 69.3% в края на третото тримесечие на 2021 г. и 70.4% в края на края на юни 2022 година. 

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на септември 2022 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база намаляват с 212.1 млн. лв. (4.9%) до 4.081 млрд. лева.

Спрямо края на септември 2021 г. акциите и другите форми на собственост се увеличават с 18.3 млн. лв. (1%) до 1.826 млрд. лв., вземанията от застрахователни операции намаляват с 214.4 млн. лв. (15.2%) до 1.197 млрд. лв., а депозитите се увеличават със 135.6 млн. лв. (20.7%) до 790.9 млн. лева.

В края на третото тримесечие на 2022 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 44.2% при 43.4% към края на същото тримесечие на 2021 г., на акциите и другите форми на собственост – 19.8% при 18.3% към края на септември 2021 г., на вземанията от застрахователни операции – 13% при 14.3% към края на третото тримесечие на 2021 г. и на депозитите – 8.6% при 6.6% към края на септември 2021 година.

Активите в евро преобладават във валутната структура на активите на застрахователните дружества към края на септември 2022 г., като относителният им дял от общия размер на активите е 37.4% при 37.9% година по-рано.

Активите в левове са 36.1% при 39.7% към края на септември 2021 г. Към края на третото тримесечие на 2022 г. активите в щатски долари са 3.4% при 4.1% към края на септември 2021 г., а в други валути – 23.1% при 18.3% към края на септември 2021 година. 

По отношение на географската структура на активите, към края на септември 2022 г. инвестициите в България намаляват на годишна база със 730.3 млн. лв. (16.7%) до 3.643 млрд. лв. при 4.373 млрд. лв. към края на септември 2021 година.

Техният относителен дял е 39.4% към края на септември 2022 г. при 44.2% към края на същия месец на 2021 година.

В края на третото тримесечие на 2022 г. средствата, инвестирани в останалите държави от Европейския съюз, нарастват на годишна база със 146.3 млн. лв. (3.1%) до 4.793 млрд. лв. при 4.647 млрд. лв. към края на септември 2021 г. Относителният им дял към края на септември 2022 г. е 51.9% при 47% в края на септември 2021 година.

Размер и структура на пасивите

Привлечените от застрахователните дружества средства възлизат на 9.238 млрд. лева към края на септември 2022 г. Собственият капитал е 2.804 млрд. лв. към края на септември 2022 г., като намалява с 55.4 млн. лв. (1.9%) спрямо края година по-рано. Неговият дял в размера на пасивите към края на третото тримесечие на 2022 г. е 30.4% при 28.9% към края на същото тримесечие на 2021 година.

Към края на септември 2022 г. застрахователните технически резерви намаляват на годишна база с 394.3 млн. лв. (6.9%) до 5.313 млрд. лв. при 5.707 млрд. лв. към края на септември 2021 година. Техният дял в размера на пасивите е 57.5% към септември 2022 г. при 57.7% към края на септември 2021 година.