Последните месеци на годината традиционно са едни от най-силните за спестяванията ни. Това в края на 2022 г. е съчетано и с ръст на лихвите.

През ноември лихвите по депозитите в евро отчитат сериозно повишение, сочат данни на централната ни банка.

Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет нараства с 0.38 пр. п. до 0.86%. Депозитите с договорен матуритет са такива, които не са незабавно на разположение, тъй като имат договорен срок или други ограничения при ползването им.

Средните лихви по депозитите с договорен матуритет в лева се запазват без изменение спрямо месец по-рано на ниво от 0.37%..

Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове намалява с 0.01 пр. п. до 0.11%, а по тези в евро се запазва на ниво от 0.16%.

Новите депозити

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове нараства с 27.6% (33.8 млн. лв.) до 156.5 млн. лв., а по депозитите с договорен матуритет в евро – със 117.9% (90.6 млн. лв.) до 167.5 млн. лв.

Ръст на лихвите и за фирмените депозити

През ноември се отчита повишение и на лихвите по депозитите за нефинансови предприятия. При влоговете в лева те нарастват с 0.13 пр. п. до 0.51%, докато лихвите по депозитите в евро остават без изменение на ниво от 0.37%. 


През месеца се наблюдава увеличение на новите левови депозити от фирмите с 387 млн. лева и с 220.4 млн. лв. за евровите влогове.

Месец по-рано увеличението беше съответно от 90 и 24 млн. лева.