19.5% от населението на страната живее в София.

Това показват данните от последното преброяване, проведено от 7 септември до 10 октомври 2021 г. 

Населението на столицата е 1 274 290 души, според Националния статистически институт. От тях жените са 668 513 (52.5%), а мъжете - 605 777 (47.5%), или на 1000 жени се падат 906 мъже.

В периода между последните две преброявания (2021 спрямо 2011 г.) обитателите на София са намалели със 17 301 души, или с 1.3%. Това е областта с най-малка загуба на население в страната за този десетгодишен период, посочват от НСИ.

Най-населените райони

Столична община е разпределена на 24 административни райони. С население над 50 хил. души са тринадесет от тях (всеки втори район), в които живеят 73.8% от всички обитатели на столицата.

През десетгодишния период между двете преброявания е регистриран спад в повечето райони, като най-голям е той в район Средец  (-20.6%).

НСИ

Разпределението на населението на Столична община по райони към 7 септември 2021 г. показва, че най-населени са Люлин (106 112) и Младост (104 047). Най-малко софиянци живеят в районите Банкя (12 747) и Кремиковци (22 464).

Кои са районите с най-младо население? 

Към 7 септември 2021 г. в столицата живеят 249 605 души на 65 и повече навършени години, което е 19.6% от населението й. Спрямо предходното преброяване ръстът в тази възрастова група е от 23.8%, или 47 977 души.

Населението във възрастовата група 15-64 навършени години е 838 390 души, или 65.8%. Спрямо 2011 г. тя намалява с 92 333, или с 9.9%.

Делът на най-младото население се увеличава от 12.3% през 2011 г. на 14.6% от общото население през 2021 г., а абсолютният брой на населението във възрастовата група 0-14 нараства от 159 хил. през 2011 г. на 186 хил. през 2021 г., или със 17.0%.

Най-висок е делът на младото население в районите Младост (8.6%) и Люлин (8.0%), а най-нисък - в Банкя (1.0%). Същите обаче могат да се "похвалят" и с най-възрастното население в областта - Люлин (8.6%) и Младост (8.0%). В Банкя отново процентът е най-нисък - 1.1%. 

Населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. е 796 хил. души, или 62.5% от населението на столицата. Мъжете са 406 хил., а жените 390 хил.