3.9% безработица отчита у нас Националният статистически институт през четвъртото тримесечие на 2022 г.

Показателят е с 0.6 процентни пункта по-нисък, в сравнение със сравнимия период на 2021 г.

Броят на безработните е 128.3 хил., като намалява с 18.4 хил., или с 12.5%, спрямо четвъртото тримесечие на предишната година.

От всички безработни лица 14.7% са с висше образование, 52.5% - със средно, и 32.8% - с основно или по-ниско, сочат още данните на НСИ. 

През четвъртото тримесечие на 2022 г. безработните от една година или повече са 67.6 хил., или 52.7% от всички незаети. Коефициентът на продължителна безработица намалява с 0.5 процентни пункта, в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. и достига 2.0%.

От общия брой на безработните 17.9 хил., или 14.0%, търсят първа работа.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общият брой на работещите у нас е 3 197.1 хил.. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г., той се увеличава с 3.8%. 

Преобладаващата част от заетите лица работят в сектора на услугите - 2 037.2 хил., или 63.7%, в индустрията работят 967.2 хил. (30.3%), а 192.6 хил. (6.0%) - в селското, горското и рибното стопанство.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общият брой на икономически неактивните лица на 15 и повече навършени години е 2 499.6 хил. Във възрастовата група 15 - 64 навършени години те са 1 110.9 хил. и представляват 25.6% от населението на тази възраст.

39.0% от тях не работят, защото учат или се обучават.