Разходите за пенсии през февруари 2023 г. нарастват с над 31 процента спрямо същия период на миналата година.

Това сочат данни на Националния осигурителен институт, който всеки месец предоставя информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове.

Към 28 февруари 2023 г., общият размер на отчетените приходи към консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) е 1 701.1 млн. лв.

Постъпилите приходи са със 174.9 млн. лв. повече, в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи възлизат на 3 314.0 млн. лв., като разходите са със 714.1 млн. лв. повече, в сравнение със същия период на 2022 г.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат тези за пенсии, които са в размер на 2 980.3 млн. лв., и със 713.9 млн. лв. повече, или с 31.5%, спрямо същия период на 2022 г.

Пенсионерите за февруари 2023 г. са с 16 583 по-малко, в сравнение с февруари 2022 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер е по-висок със 109.72 лв. (17.5 на сто), както и средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер е по-висок със 133.33 лв. (19.8 на сто) за февруари 2023 г., в сравнение с февруари 2022 г.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 28 февруари 2023 г. са в размер на 305.8 млн. лв.

Отчетените разходи са с 5.2 млн. лв. по-малко спрямо същия период на 2022 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към февруари е 1 676.2 млн. лв.

Учителски пенсионен фонд

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 28 февруари са в размер на 12.8 млн. лв. Постъпилите приходи са с 1.2 млн. лв. повече, в сравнение със същия период на  2022 г.

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 28 февруари са в размер на 13.6 млн. лв. Извършените разходи са с 2.9 млн. лв. повече, в сравнение със същия период на 2022 г.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Отчетените приходи към 28 февруари са в размер на 944.3 хил. лв. Постъпилите приходи са с 37.5 хил. лв. повече, в сравнение със същия период на 2022 г.

Общо отчетените разходи са в размер на 36.1 хил. лв. Извършените разходи са със 17.2 хил. лв. по-малко, в сравнение със същия период на 2022 г.