Алианц Банк България издаде успешно първа емисия собствени необезпечени безналични първостепенни облигации (senior preferred).

Те са структурирани, така че да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на разпоредбите на глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, съобщават от институцията.

УниКредит Булбанк АД е водещ мениджър по емисията облигации, издадена в края на март. Основни инвеститори по сделката са Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), ЗАД Алианц България и ЗАД Алианц България Живот.

Облигацията е с номинал 39.5 млн. евро, падеж през март 2027 г. и кол опция, упражняема след третата година. Очаква се облигациите да бъдат регистрирани за търговия на Българската фондова борса в срок до шест месеца от тяхното емитиране.

Участието на ЕБВР е пряко обвързано и ще бъде използвано за устойчиви проекти, съгласно изискванията за преход към зелена икономика (Green Economy Transition).

Тази инвестиция допринася за изпълнението както на стратегията на ЕБВР в България по отношение на прехода към зелена икономика, така и на националните приоритети в тази област.

До края на 2023 Алианц Банк планира издаването на втори транш облигации.

Институцията затвърждава позицията си на българския пазар като динамична банка, която предлага атрактивни индивидуални решения на своите клиенти.

Тя е част от световната финансова група Allianz SE и се позиционира в топ 10 на банките в България. Алианц Банк притежава дългосрочен кредитен рейтинг BBB+ със стабилна перспектива, потвърден от Fitch на 13.07.2022 г.