1.9 ръст в доходите ни за последните десет години (2013-2022 г.) отчита Националният статистически институт.

Реалните доходи на домакинствата (с отчитане на инфлацията) през 2022 спрямо 2013 г. се повишават със 146.2%.

Те нарастват с 1.4% през 2022 г. - в сравнение с 2021 г., като през 2022 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 9 008 лв. и се увеличава с 16.9% спрямо 2021 г.

Данните на НСИ сочат още, че доходът от работна заплата през 2022 г. е 4 851 лв. и се увеличава с 10.8% спрямо 2021 г., а нарастването му, в сравнение с 2013 г., е 1.9 пъти.

Доходите от пенсии за последната година са 3 039 лева. Те нарастват с 31.5% спрямо 2021 г. и 2.5 пъти, в сравнение с 2013 г. Доходите от самостоятелна заетост през 2022 г. са 421 лв. и нарастват с 5.0% спрямо 2021 г. и с 28.4% спрямо 2013 г.

Доходът от трудова дейност извън работната заплата за последната година е 71 лв. и се увеличава спрямо 2021 г. с 44.9%, а в сравнение с 2013 г. намалява с 61.0%.

Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2022 г. са 198 лева. Те се увеличават с 3.1% спрямо 2021 г. и с 34.7% спрямо 2013 г.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е работната заплата. През 2022 г. той е 53.9%, което е с 2.9 процентни пункта по-малко, в сравнение с 2021 г. и с 0.8 процентни пункта повече спрямо 2013 г.

Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират 35.8% от общия доход на домакинствата през 2022 г.

От получените социални трансфери с най-висок относителен дял в общия доход на домакинствата са доходите от пенсии - 33.7%, който е с 3.7 процентни пункта повече, в сравнение с 2021 г. и с 8.2 процентни пункта повече, в сравнение с 2013 г.

През 2022 г. относителният дял на доходите на домакинствата от самостоятелна заетост в общия доход на домакинствата e 4.7% и намалява с 0.5 процентни пункта, в сравнение с 2021 г. и с 2.1 процентни пункта спрямо 2013 г., сочат още данните на НСИ.

Относителният дял на дохода от трудова дейност извън работната заплата е 0.8% и се увеличава спрямо 2021 г. с 0.2 процентни пункта, а спрямо 2013 г. намалява с 3.0 процентни пункта.

Разходи

През 2022 г. българските домакинства са изразходвали 8 389 лв. средно на лице, което е с 19.1% повече, в сравнение с 2021 г. За периода 2013 - 2022 г. разходите на домакинствата се увеличават 1.9 пъти - колкото и доходите, според данните на НСИ.

Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата намалява от 83.3% през 2013 г. на 83.1% през 2022 година.

Изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки през 2022 г. са 2 529 лв., или с 22.9% повече спрямо 2021 г. и със 70.9% повече, в сравнение с 2013 г.

Разходите за облекло и обувки през 2022 г. са 281 лева. В сравнение с предходната година, те нарастват с 9.8%, а спрямо 2013 г. - 1.8 пъти.

Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), за последната година са 1 566 лева. В сравнение с 2021 г. нарастват с 19.8%, а спрямо 2013 г. се увеличават 2 пъти.

За здравеопазване през 2022 г. cа изразходвани 546 лв. - с 23.5% повече от 2021 г. и 2.3 пъти повече спрямо 2013 година.

За транспорт и съобщения през 2022 г. са похарчени 974 лв., което е с 22.1% повече от 2021 г. и 1.9 пъти повече спрямо 2013 година.

Разходите за свободно време, културен отдих и образование през 2022 г. са 380 лева. В сравнение с 2021 г. те се увеличават с 21.8%, а спрямо 2013 г. - 1.9 пъти.

През последната година разходите за данъци и социални осигуровки са в размер на 1 020 лв. и се увеличават с 10.2%, в сравнение с 2021 г., а спрямо 2013 г. нарастват 2 пъти.

През 2022 г. относителният дял на разходите за храна от общия разход е 30.1%, което е с 0.9 процентни пункта повече, в сравнение с 2021 г. и с 3.1 процентни пункта по-малко спрямо 2013 г.

Относителният дял на разходите, свързани с жилището, през 2022 г. е 18.6% от общия разход, почти без промяна спрямо 2021 г. и с 1.0 процентен пункт повече в сравнение с 2013 година.

Делът на разходите за данъци и социални осигуровки е 12.1% от общия разход през 2022 г., което е с 1.1 процентни пункта по-малко в сравнение с 2021 г. и с 0.8 процентни пункта повече спрямо 2013 година.

Относителният дял на разходите за здравеопазване нараства с 0.2 процентни пункта през 2022 г. спрямо 2021 г. и с 1.3 процентни пункта спрямо 2013 година.

През периода 2013 - 2022 г. делът на разходите за транспорт и съобщения в общия разход е в рамките на 11 - 12%.

Потребление

През 2022 г. потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява, в сравнение с 2021 г. Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия - с 2.6 кг, на плодове - с 2.8 кг, и на зеленчуци - с 0.8 килограма.

Увеличава се консумацията на месни произведения с 0.8 кг, на безалкохолни напитки с 3.8 литра и на алкохолни напитки с 0.3 литра.

Покупателна способност

Покупателната способност на домакинствата - или количеството стоки от даден вид, което може да се купи с паричния доход, намалява през 2022 г. спрямо 2021 г. при повечето от основните хранителни продукти.

Най-много е намаляла покупателната способност при захарта, яйцата, сиренето, кашкавала и хляба.