На 26 април Управителният съвет на Българска народна банка реши да увеличи минималните задължителни резерви на банките с цел ограничаване на кредитирането.
В своя тримесечен обзор „Банките в България“ от БНБ прогнозираха ускорено повишение на лихвите в страната в следващите месеци.

Какво показаха последните данни, изнесени по-рано днес от централната банка?

Налице е минимален спад на лихвите по ипотечните кредити у нас през март, след като в предходните пет месеца показателят отбеляза леки повишения.

В края на март лихвите по ипотеките са на ниво от 2.62% спрямо рекордно ниските 2.46% в края на септември миналата година.

Ръстът към момента не е голям, на фона на Западна Европа и САЩ. Към днешна дата домакинствата и бизнесите у нас се финансират на едни от най-ниските лихви в ЕС и двойно по-ниски спрямо САЩ.

Жилищни кредити 

Годишният процент на разходите (ГПР) при жилищните кредити в края на март се понижава до 2.85%, главно заради промоционалните предложения на банките у нас. Обемът на новия бизнес достига 630.9 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – 177 млн. лв.

Потребителски кредити 

Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове намалява с 0.13 пр. п., до 8.25%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.12 пр. п., до 8.76%. 

Обемът на новия бизнес при заемите за потребление възлиза на 779.6 млн. лв., от които предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране са 124.8 млн. лв. 

Овърдрафт и кредитни карти

През март 2023 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове се повишава с 0.18 пр. п., до 14.62%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове – с 0.17 пр. п., до 20.74%.