Средната продължителност на живота при мъжете у нас е 68.3 години, докато при жените е със 7.5 години по-висока - 75.8 години. Това сочат данни на Националния статистически институт.

Спрямо 2012 през 2022 г. при мъжете наблюдаваме намаление на средната продължителност с 2.3 години, докато при жените с 1.8 години.

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот* общо за населението на страната, изчислена за периода 2020 - 2022 г., е 71.9 години, като спрямо предходния период (2019 - 2021 г.) намалява с 1.7 години.

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

НСИ

Средната продължителност на живота на градското население е с 3.0 години по-висока (72.8 години) отколкото на селското (69.8 години). Спрямо 2012 г. за населението в градовете е намаляла с 2.1 години, а за населението в селата - с 2.2 години.

Очакваната продължителност на живота за навършилите 65 години е 14.2 години, като за мъжете и жените тя е съответно 12.0 и 16.1 години. В сравнение с 2012 г., през 2022 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, намалява с 1.4 години.

Очакваната продължителност на живота варира от 69.4 години в област Видин до 74.8 години в област София (столица), като общо в четиринадесет области тя е над средната за страната.

Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област София (8.4 години), а най-малка - в област Шумен (5.9 години).

НСИ

* Показателят за очакваната продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.