В България живеят 1 099 696 деца на възраст от 0 до 17 години включително, които представляват 17.1% от населението.

Това сочат данни на Националния статистически институт към 31.12.2022 г.

Децата до 15-годишна възраст са 913 419, или 14.2% от общия брой на населението. Младите хора на възраст от 15 до 17 години включително са 186 277, или 2.9%.

Областите с най-много деца

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен - 18.9%, Ямбол - 15.2%, и Бургас - 15.1%, от жителите на областта. Общо в 18 области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в областите Смолян - 10.8%, Видин - 11.5%, и Габрово - 11.8%.

Относителният дял на лицата 15 - 17 години е най-висок в областите София (столица) - 18.3%, Пловдив - 9.6%, Варна - 6.9%, и Бургас - 6.7%, а най-нисък в областите Видин - 1.1%, Смолян - 1.3%, Силистра и Габрово по 1.4%.

56 596 деца са се родили у нас през 2022 г.

През 2022 г. у нас са се родили 56 596 деца. В сравнение с предходната година, броят им намалява с 2 082, или с 3.5%. Броят на новородените момчета (28 923) е с 1 250 по-голям от този на момичетата (27 673), или на 1 000 момчета се падат 957 момичета.

В градовете и селата са родени съответно 41 986 и 14 610 деца, а коефициентът на раждаемост е 8.8‰ в градовете и 8.5‰ в селата. В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен - 12.2‰, София (столица) - 10.0‰, и Пловдив - 9.7‰.

В двадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Смолян - 5.1‰, Видин - 6.8‰, и Перник - 6.9‰.

Ясли и детски градини

Общо 835 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с 33 193 места в тях функционират в страната към 31.12.2022 г., сочат данните на НСИ.

В сравнение с предходната година, броят на местата в детските ясли се увеличава с 337, или с 1.0%. В градовете яслите са 726 с 30 968 места, а в селата - 109 с 2 225 места. В сравнение с предходната година, местата в детски ясли в градовете се увеличават с 1.0%, а тези в селата - с 1.6%.

Към 31.12.2022 г. осигуреността с места общо за страната е 19.5%, като най-висока е в областите Габрово (29.4%), Плевен (26.7%) и Благоевград (25.3%).

През 2022 г. в детски ясли са постъпили 29 080 деца, което е с 1 127, или с 4.0% повече, в сравнение с предходната година. В края на годината в детски ясли се отглеждат и възпитават 30 544 деца, от които момчетата са 15 857, а момичетата - 14 687.

В сравнение с 2021 г., в края на 2022 г. децата в детските ясли се увеличават с 820, или с 2.8%.

В края на 2022 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, общо за страната е 17.9%. Най-висок е показателят за областите Габрово (23.4%), Плевен (22.6%) и София (столица) (21.9%).

Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст в яслите през 2022 г. - 81.5%, а най-малък - на децата на възраст до 1 година - 0.04%.

Общо 1 817 самостоятелни детски градини функционират в страната към 1 декември 2022 г. В предучилищно образование, провеждано в детските градини и подготвителните групи в училищата, са записани 216 500 деца, от които 111 200 (51.4%) са момчета.

В сравнение с предходната година, броят на децата се увеличава с 0.7%. Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване за учебната 2022/2023 г., е 87.3%, като е най-висок в област Смолян (95.0%), а най-нисък в област Сливен (71.7%).

Средният брой деца в една самостоятелна детска градина за страната е 119, като за градовете е значително по-голям - 153, отколкото в селата - 62. В една група са записани средно 23 деца, съответно 24 в градовете и 20 в селата.

През учебната 2022/2023 г. в страната функционират 119 лицензирани частни детски градини, или с 3 повече от предходната година. Те са посещавани от 5 977 деца, или 2.8% от записаните в детските градини.

Училища

Общообразователно и профилирано обучение се провежда в 1 942 общообразователни училища у нас, от които 127 начални, 1 128 основни, 75 обединени, 116 гимназии и 496 средни училища. В сравнение с предходната година, общообразователните училища намаляват с 6.

Учениците, записани в общообразователни програми, са 549 900, от които 76 300 са в училища в селата. В една паралелка в дневните общообразователни училища се обучават средно по 22 ученици.

През 2022 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 60 000, а средно образование - 23 200 ученици. Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I - IV), е 83.7%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език - 91.9%.

Към 1.12.2022 г. в страната функционират 99 частни общообразователни училища, от които 8 начални, 35 основни, 19 профилирани гимназии и 33 средни училища. В тях са записани общо 13 629 ученици, или 2.5% от общия брой на учениците в общото образование.

Професионалното образование и обучение през учебната 2022/2023 г. се осъществява в 21 училища по изкуствата, 25 спортни училища, 351 професионални гимназии и 22 професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учащите в професионални програми е 159 300 хиляди.

В професионалното образование преобладават момчетата, които са 59.1% от общия брой на учениците в тази образователна програма. През 2022 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища и професионалните гимназии с диплома са завършили 13 200 младежи.

Работещи деца

Според резултатите от последното преброяване на населението и жилищния фонд към 7 септември 2021 г., броят на заетите лица на възраст 15 - 17 години е 2 184, от които 1 110 момчета и 1 074 момичета.

Относителният дял на заетите лица е 1.2% от всички лица в тази възрастова група. Лицата на възраст 15 - 17 години, които търсят работа и имат готовност да започнат веднага, са 2 769.