Към 31 юли 2023 г. общият размер на отчетените приходи в консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) е 6 352.0 млн. лв. Постъпилите приходи са с 811,1 млн. лв. повече, в сравнение със същия период на 2022 г., сочат данни на Националния осигурителен институт.

Общо отчетените разходи възлизат на 12 047.3 млн. лв., което е 2 292.2 млн. лв. повече, в сравнение с първите седем месеца на 2022 г.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 10 713.2 млн. лв. Те са с 2 376.7 млн. лв., или с 28.5% повече спрямо същия период на миналата година.

Броят на пенсионерите за юли 2023 г. е с 4 547 лица по-малък, в сравнение с година по-рано. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер през седмия месец от годината е 825.44 лв.

Той е по-висок с 90.72 лв. (12.3%) от този за предходния месец юни и със 148.81 лв. (22%) по-висок, в сравнение със средния размер за същия месец на 2022 г.

Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер за юли 2023 г. е 907.45 лв. Той е по-висок от този за юни с 99.80 лв. (12.4%). В сравнение със същия месец на 2022 г., средният размер е по-висок със 175.27 лв. (23.9%).

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване.

Към 31 юли т.г. те са в размер на 1 242.5 млн. лв. Отчетените разходи са с 55.4 млн. лв. повече спрямо същия период на 2022 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец юли е 5 715.7 млн. лв.

Учителски пенсионен фонд

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 31 юли са в размер на 57.2 млн. лв. Постъпилите приходи са с 4.6 млн. лв. повече, в сравнение със същия период на 2022 г.

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 31 юли са в размер на 48.5 млн. лв. Извършените разходи са с 10.6 млн. лв. повече, в сравнение със същия период на 2022 г.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Отчетените приходи към 31 юли са в размер на 2 155.1 хил. лв. Постъпилите приходи са с 94.1 хил. лв. повече, в сравнение със същия период на 2022 г.

Общо отчетените разходи са в размер на 1 017.3 хил. лв. Извършените разходи са с 408.5 хил. лв. повече, в сравнение със същия период на миналата година.