Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2023 г. се понижава с 6.4% спрямо същото тримесечие на 2022 г., показват данните на Националния статистически институт.  

Поевтиняването е в резултат на спада в цените на продукцията от растениевъдството с 19.5%, докато при индекса на продукцията от животновъдството се наблюдава повишение с 14.8%. 

В сравнение с предходната година, цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 4.8%, като в растениевъдството те се понижават с 15.8%, а в животновъдството се увеличават с 12.9%.

Спрямо същото тримесечие на 2022 г. е регистриран спад в цените на зърнените култури (-25.8%) и в цените на техническите култури (-32.1%), в резултат на намалението на цената на меката пшеница (-32.2%) и на слънчогледа (-48.2%).

Увеличение е отчетено в цените на зеленчуците и плодовете (с 15.6 на сто). 

Цените на живите животни нарастват с 19.6% в резултат на нарастването на цените на едрия рогат добитък (7.5%), свинете (30.7%) и на бройлерите (25.7%).

При продуктите от животновъдството е регистрирано увеличение на цените с 9.3%, което е в резултат на по-високите цени на овчето мляко (с 20.9%) и на кокошите яйца за консумация (37.9%).

В сравнение с цялата 2022 г. се наблюдават по-ниски цени на зърнените култури с 24.3%, докато при техническите култури намалението е в размер на 24%. В същото време се наблюдава се ръст на цените на зеленчуците и плодовете с 24.4%. 

Спрямо 2022 г. цените на живите животни се увеличават с 18.8%, а цените на продуктите от животновъдството отбелязват ръст от 6%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2023 г. е по-нисък с 6.1% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 5.1% спрямо цялата 2022 г.

В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. е отчетено повишение в цените на посевния и посадъчния материал (с 18%), ветеринарномедицинските продукти (7.4%) и фуражите (9.2%).

Намаляват цените на електроенергията и горивата (12.8%), минералните торове (32.3%) и продуктите за растителна защита (3.6%).