Семействата на над 85 000 деца, записани в първи и осми клас или продължаващи обучението си във втори, трети и четвърти клас, ще получат половината от еднократната помощ за ученици до края на август.

Втората част се изплаща след започване на втория срок, ако детето продължава да учи, припомнят от Министерството на труда и социалната политика.

Размерът на помощта за учебната 2023/2024 г. беше определен на 300 лв. със Закона за държавния бюджет, който е в сила от 01.08.2023 г.

Първите плащания, които са по заявленията на родителите, подадени до края на юли, вече стартираха заедно с изплащането на другите видове помощи за август.

За учениците, продължаващи обучението си във втори, трети и четвърти клас, вече не се изисква удостоверение от училището, че са записани в съответния клас. Всички подадени до момента заявления, към които е липсвало такова, се преразглеждат по служебен път.

За учениците от първи и осми клас остава изискването за представяне на удостоверение от училището, че са записани в съответния клас, за да бъде изплатена помощта преди началото на учебната година. Причината е, че в тези класове има предварително записване, тъй като са начало на нови етапи в училищното образование.

В случай че не бъде представено удостоверение от училището, сумата за първия срок ще бъде изплатена след започване на учебната година, тъй като Агенцията за социално подпомагане получава по служебен път данните за записаните за съответната учебна година ученици най-рано на 5 октомври.

Заявления за еднократна помощ за ученици се подават до 15 октомври. 

Какво е нужно, за да се възползвате от еднократната помощ?

Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, която може да се подаде:  

 • лично, като към заявлението декларация се прилага лична карта (за справка);
 • чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща;
 • по електронен път с квалифициран електронен подпис;
 • по електронен път посредством електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление.

Към заявлението-декларация се прилагат следните документи, в случаите, в които дирекция „Социално подпомагане" не може да получи информацията по служебен път:

 • Заявление-декларация по образец;
 • Удостоверение, че детето (децата) е записано в първи, втори, трети и четвърти клас, издадено от съответното училище;
 • Mедицински протокол на ЛКК – в случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище;
 • Kопие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Как да подадете документите по електронен път?

Можете да направите това чрез Системата за сигурно електронно връчване с помощта на квалифициран електронен подпис (КЕП), мобилен електронен подпис, ПИК на НОИ или ПИК на НАП. Ето и стъпките:

 • Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 • Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 • Отворете формата с Adobe Reader. 
 • Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 • Попълнете полетата във формата.
 • След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис, подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП), за да се генерира уникален номер на заявката.
 • След приключване, съхранете формата на вашия компютър.
 •  Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата за Сигурно електронно връчване към  Дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес.