Всяко семейство или родител на непълнолетни деца в България може да се възползва от данъчни облекчения, които се предоставят под формата на отстъпка от облагаемия доход. През 2022 г. размерът на тези облекчения беше увеличен и зависи от броя на децата в домакинството. 

За едно ненавършило пълнолетие дете на родителя се полага намаление на облагаемия доход с 6000 лв., което означава, че той може да получи сума в размер до 600 лв., тъй като ставката на подоходния данък е 10%.

За две деца отстъпката от дохода е 12 000 лв. (със сума за получаване до 1200 лв.), а за три и повече - 18 000 лв. (със сума за получаване до 1800 лв.).

Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания е 12 000 лв., като родителите могат да получат до 1200 лв. 

Кой може да ползва данъчни облекчения като родител? 

Данъчните облекчения за деца могат да се ползват от всяко местно или чуждестранно физическо лице с данъчна регистрация в държава от Европейския съюз или в друга страна по споразумението за Европейско икономическо пространство, което към 31 декември 2022 г. е родител, който не е лишен от родителски права и детето му не е настанено извън семейството, от настойник или попечител, както и от член на семейството, когато детето е настанено за отглеждане при роднини или близки, по смисъла на Закона за закрила на детето, или приемен родител.

Данъчното облекчение за деца се ползва само от единия родител, но ако размерът на облекчението надвишава сумата на данъчната основа на неговите доходи, остатъкът може да се ползва и от другия родител. 

Важно условие за ползването на данъчно облекчение е родителите да нямат неплатени публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение - данъци, осигуровки, глоби, местни данъци и такси. Те трябва да бъдат платени преди подаването на документите за ползване на облекчението. 

Към 31 декември 2022 г. детето, за което може да се ползва данъчното облекчение, трябва да е местно лице на държава-членка на ЕС или на друга държава от ЕИП, да не е навършило пълнолетие и да не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка, в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца.  

Данъчното облекчение може да се ползва включително за дете, което е навършило пълнолетие или е родено през 2022 г. 

Родители, които през цялата 2022 г. са били в майчинство, не могат да ползват данъчните облекчения. Данъчното облекчение обаче може да се ползва от другия родител. 

Какви документи са необходими за ползване на данъчното облекчение за деца? 

Данъчните облекчения за деца могат да се ползват по два начина - чрез работодателя или лично от родителите с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

В първия случай в срок от 30 ноември до 31 декември 2022 г.  родителите трябва да представят на работодателя си декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ.

В Част I на ред 6 на декларацията трябва да се направи отметка, че лицето няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация. Тези обстоятелства могат да се декларират и с отделна писмена декларация.   

Във втория случай към годишната декларация се прилагат и декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания.

Една от новостите през 2022 г. беше въвеждането на възможност за авансово ползване на данъчните облекчения за деца. Служителят има право еднократно да избере авансовото ползване на данъчното облекчение.

За целта той трябва да предостави на работадателя писмена декларация, с която декларира, че за прилагане на данъчните облекчения следва да изпълни условията, предвидени в чл. 22в от ЗДДФЛ, че няма да ползва данъчните облекчения при друг работодател и другият родител няма да ползва авансово намалението за 2022 г.

Данъчните облекчения за деца с увреждания могат да ползват родители, чиито деца са с 50% или по-висока степен на увреждане, както и техни настойници, попечители и приемни родители. И за тях важи условието децата да не ползват социална услуга на пълна държавна издръжка и да не са настанени в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи. 

Как се изчислява размерът на данъчните облекчения за деца? 

Размерът на данъчното облекчение за деца се приспада от сумата от годишните данъчни основи (основата, върху която се начислява данък) по чл. 17 от ЗДДФЛ до размера на тази сума. За едно дете той е 6000 лв. за две - 12 000 лв., а за три или повече - 18 000 лв. 

Това означава, че ако родителят има годишна данъчна основа от 20 000 лева и две деца, той може да приспадне от нея 12 000 лева. Ако данъкът върху доходите, със ставка от 10%, е начислен авансово, то този родител ще може да получи обратно сумата от 1200 лв. 

Ако той е избрал да ползва данъчното облекчение чрез работодателя си, то той изплаща сумата на служителя в срок до 31 януари на следващата година, след което тя се възстановена на фирмата от държавата. 

Другият вариант е родителят да подаде декларация за ползване на данъчно облекчение към Националната агенция за приходите, като в този случай парите ще му бъдат преведени директно от приходната агенция. 

Облекчението за родители на деца с увреждания зависи от броя на децата и няма ограничения. Например, за две деца с увреждания размерът на облекчението ще бъде 24 000 лв., а сумата за получаване - до 2400 лв.