Нетният поток на преките инвестиции в страната за периода януари – юни 2023 г. е положителен в размер на 1.796 млрд. евро, като е по-голям с 880.2 млн. евро (96.1%) спрямо този за периода януари – юни 2022 г., сочат предварителни данни на БНБ.

През юни 2023 г. потокът е положителен в размер на 242.9 млн. евро при отрицателен поток от 6.6 млн. евро за юни 2022 г.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 259.6 млн. евро за януари – юни 2023 г.

Той е по-голям със 36.7 млн. евро от този за януари – юни 2022 г., който е положителен в размер на 223 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 6.1 млн. евро (в т.ч. отрицателен поток от 7.3 млн. евро за Русия), при отрицателен нетен поток от 14 млн. евро за януари – юни 2022 г. 
 

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – юни 2023 г. са от Нидерландия (508.9 млн. евро), Австрия (231.5 млн. евро) и Белгия (203 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към Италия (73.7 млн. евро) и Румъния (44.4 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – юни 2023 г. възлиза на 209.3 млн. евро при 245.7 млн. евро за януари – юни 2022 г.

През юни 2023 г. нетният поток е положителен и възлиза на 4.7 млн. евро, при положителна стойност от 46.5 млн. евро за юни 2022 г.