През второто тримесечие на 2023 г. безработицата у нас е 4.6% - с 0.1 процентни пункта по-висока, в сравнение с второто тримесечие на 2022 г.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години нараства с 0.3 процентни пункта, в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. и достига 70.3%, сочат данни на Националния статистически институт.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 73.7%, като в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. се увеличава с 0.3 процентни пункта.

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 29.6 хил., или 2.8% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

Безработица

Безработните лица през второто тримесечие на 2023 г. са 141.0 хил., от които  75.1 хил. (53.3%) мъже и 65.9 хил. (46.7%) жени. Коефициентът на безработица е 4.6% (при 4.5% през второто тримесечие на 2022 г.) и e един и същ при мъжете и при жените.

От всички безработни лица 14.2% са с висше образование, 55.0% - със средно, и 30.8% - с основно или по-ниско образование. 

Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 2.0% за висше образование, 4.5% за средно образование и 13.8% за основно и по-ниско образование.

Продължително безработни (безработни от една година или повече) са 73.8 хил. лица, или 52.3% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 2.4%, съответно 2.5% за мъжете и 2.3% за жените.

От общия брой на безработните лица 21.5 хил., или 15.2%, търсят първа работа.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години през второто тримесечие на 2023 г. е 8.8% (9.6% при мъжете и 7.7% при жените).

В сравнение със същото тримесечие на 2022 г., този коефициент е по-висок с 1.0 процентен пункт, като увеличението при мъжете е с 0.4 процентни пункта, а при жените - с 1.8 процентни пункта.

Заетост

Oбщият брой на заетите лица през второто тримесечие на 2023 г. е 2 914.3 хил. - 1 545.1 хил. мъже и 1 369.3 хил. жени. В сравнение с второто тримесечие на 2022 г., броят на заетите лица остава почти непроменен.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.9%, като при мъжете е 59.1%, а при жените - 47.4%.

През второто тримесечие на 2023 г. преобладаващата част от заетите лица работят в сектора на услугите - 1 873.3 хил., или 64.3%, в индустрията са заети 871.6 хил. (29.9%), а 169.4 хил. (5.8%) работят в селското, горското и рибното стопанство.

От всички заети 4.0% (116.2 хил.) са работодатели, 6.3% (184.8 хил.) - самостоятелно заети лица без наети, 89.3% (2 601.1 хил.) - наети лица, и 0.4% (12.3 хил.) - неплатени семейни работници.

От общия брой на наетите лица 1 986.8 хил. (76.4%) работят в частния сектор, а 614.3 хил. (23.6%) - в обществения. С временна работа (за определен период от време) са 90.2 хил., или 3.5% от наетите лица.

През второто тримесечие на 2023 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

  • Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 806.6 хил., като коефициентът на заетост е 70.3% (73.5% за мъжете и 67.0% за жените).
  • Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 35.7% (38.7% за мъжете и 32.6% за жените).
  • Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 75.9%, съответно 79.5% за мъжете и 72.2% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. този коефициент се увеличава с 0.7 процентни пункта.
  • Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 621.2 хил., или 69.5% от населението в същата възрастова група (73.8% от мъжете и 65.5% от жените). В сравнение с второто тримесечие на 2022 г., коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години се увеличава с 1.8 процентни пункта.