През второто тримесечие на 2023 г. спрямо второто тримесечие на 2022 г. 

Общите разходи за труд на работодателите нарастват с 13.8% на годишна база през второто тримесечие на тази година, показват данните на Националния статистически институт. 

В индустрията увеличението е с 19.3%, в услугите - с 13.7%, а в строителството - с 16.1%.

Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Хотелиерство и ресторантьорство“ (с 24%), „Преработваща промишленост“ (с 20.1%) и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (с 18.3%). 

Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 14.2%, а другите разходи за сметка на работодателя (социални и здравни осигуровки, обезщетения по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Кодекса за социално осигуряване, социалните разходи и надбавки и данъка върху социалните разходи) - с 11.9%. 

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 24.9% за „Хотелиерство и ресторантьорство“ до 5.5% за сектор „Държавно управление“.