За 78% от българите доходът на домакинството им остава без промяна през второто тримесечие на 2023 г. спрямо година по-рано.

Това сочат резултатите от проучване на Националния статистически институт на промените в условията на живот у нас, в рамките на което са анкетирани 5 512 души от 3 050 домакинства.

Този дял нараства с 3.4 процентни пункта, в сравнение с първото тримесечие на 2023 г. Увеличение на доходите са посочили 16.2% от хората, което е с 3.9 процентни пункта по-малко, в сравнение с първото тримесечие на 2023 г., когато увеличение са имали 20.1%.

Делът на посочилите намаление на доходите за последните 12 месеца се увеличава през второто тримесечие на 2023 г. до 5.8% - с 0.5 процентни пункта повече спрямо предходното тримесечие.

Намалява делът на затруднените да покриват ежедневните си разходи

През второто тримесечие на 2023 г. 70.6% са хората, които изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи. Делът им продължава да е относително висок, но намалява с 6.2 процентни пункта спрямо предходното тримесечие.

С известни затруднения са 35.1% от анкетираните, 23.7% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 11.8% - като много трудно.

Делът на тези, които се справят много трудно, намалява с 2.4 процентни пункта, в сравнение с първото тримесечие на 2023 г., а хората, които покриват ежедневните разходи трудно, намаляват с 3.1 процентни пункта.

Относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи 21.7%, а 7.7% не изпитват никакви затруднения, което е с 4.2 процентни пункта повече, в сравнение с първото тримесечие на 2023 г.

Около 1/4 от анкетираните ограничават потреблението си на енергия

Делът на отговорилите, че са ограничавали потреблението си на енергия, e 23.5% - със 7.7 процентни пункта по-малко, отколкото година по-рано. 

20.7% от живеещите в градовете са посочили, че не могат да си позволят достатъчно потребление на енергия. В селата делът на хората с ограничения в потреблението на енергия е 31.4% - с 10.7 процентни пункта повече, в сравнение с градовете.

Удовлетвореността се повишава

Анкетираните дават относително висока оценка по отношение на удовлетвореността си от личните взаимоотношения със семейството, приятелите, съседите и други - средно 7.20 през първото тримесечие и 7.34 през второто тримесечие на 2023 г., при скала на измерване от 0 до 10.

Най-ниска е удовлетвореността от финансовото положение на домакинствата. Тази удовлетвореност леко се повишава от 4.63 през първото тримесечие на 5.08 през второто тримесечие на 2023 г.

За 20-те процента домакинства с най-високи нетни доходи средната удовлетвореност от финансовото положение през изследваните тримесечия е около 6, а за 20-те процента домакинства с най-ниски нетни доходи - около 3.

Общата удовлетвореност от живота средно за анкетираните е 5.99 през първото тримесечие на 2023 г. и се повишава до 6.32 през второто тримесечие, измерена по същата скала от 0 до 10.