Така нареченото „швейцарско правило“, което се използва за увеличение на пенсиите, доведе до сериозното им изоставане спрямо ръста на средния осигурителен доход и това се отрази най-вече на старите пенсии.

То беше въведено като законов текст от 2006 г., но не беше прилагано в чистия си вид. Първите години имаше индексиране на пенсиите с по-високи проценти, а след това пенсиите бяха замразени и нямаше осъвременяване, посочва darik.bg.

Швейцарското правило беше отменено от правителството на ГЕРБ при приемането на бюджет 2010 заради икономическата криза. От 2012 г. то беше заменено от механизъм за осъвременяване на пенсиите с индекса на потребителските цени от предходната година с мотива, че е „скъпо" за осигурителната система в условия на криза.

Плащат ни при пожар и наводнение в дома ни

За пръв път в чистия си вид "швейцарското правилото" залегна в бюджета за 2014 г. и беше използвано при увеличението на пенсиите от 1 юли 2014 г. с 2.7%. Отново по него през 2015 г. пенсиите се увеличиха с 2.4%, а от 1 юли 2016 г. се вдигнаха с 2.6%.

Какво предвижда формулата?

Осъвременяването на пенсиите е регламентирано с разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (чл. 100 от КСО).

Те предвиждат пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, да се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

Как да прехвърлим изплащането на пенсията от пощата в банка

Тази норма (чл. 100, ал. 1 от КСО) е придобила обществена популярност с наименованието „швейцарско правило“. В случай че изчисленият процент е отрицателно число, например, когато има дефлация, пенсиите не се осъвременяват и остават в същия размер, обясняват експертите от НОИ.

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) е индексът, който е приложен при съставянето на Държавния бюджет и Бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.

С колко се вдигнаха пенсиите след последното увеличение?

Осъвременяването се извършва върху действителния размер на пенсията към датата на актуализацията, без изплащаните към нея добавки. Когато осъвремененият размер е под новия минимален размер, се приравнява на него, а ако е над максималния, се ограничава на този размер.

Тоест, ако реалната ви пенсия, след като бъде индексирана, се получи сума по-ниска от минималната пенсия за страната, то пенсионерът ще получава минималната пенсия. Затова държавата на практика дотира част от пенсионерите, за да могат да взимат поне най-ниската пенсия за стаж и възраст.

Когато се получава повече от една пенсия за трудова дейност, осъвременяване се извършва на всяка една поотделно.

Всеки трети работещ пенсионер без увеличение на пенсията

Когато осъвремененият размер на получаваните една или повече от една пенсии е под минималния размер за съответния вид, всяка поотделно се приравнява на него.

Осъвременяването на наследствените пенсии става, като се увеличи действителният размер на пенсията или пенсиите на починалия, след което пенсията на наследника/ците се определя в процентите, съобразно броя им.

Същото се отнася и за добавките от починал съпруг (т.н. „вдовишка добавка“), като се осъвременява пенсията на починалия съпруг, след което се определя размерът на добавката.

Вдигат минималната заплата с по 100 лева на година

От 2017 г. до 31 декември 2019 г., пенсиите не бяха осъвременени по т.н. „швейцарско правило“, тъй като беше предвиден друг ред за увеличението и преизчислението им.

През 2020 г. пенсиите, свързани с трудова дейност, бяха осъвременени по „швейцарското правило“, считано от 1 юли 2020 г. с 6.7%, а минималната за осигурителен стаж и възраст се увеличи от същата дата на 250 лв.

От 1 януари 2021 г. минималната пенсия беше повишена на 300 лв., а таванът на пенсиите стана 1440 лв.

Кои пенсионери получават висок коефициент при пенсиониране?

През 2021 г. пенсиите, свързани с трудова дейност, се осъвремениха по „швейцарското правило“, считано от 1 юли 2021 г. с 5 %, като минималната не беше променена.

От 25 декември 2021 г. минималната пенсия се увеличи на 370 лв., а максималният размер на пенсията, или сборът от пенсиите, от същата дата стана 1500 лв.

От 1 юли 2022 г. размерът на пенсиите се увеличи с 10 на сто. Това повишение стана върху действителния размер на пенсията към 30 юни 2022 г., без изплащаните към нея добавки. Към получения размер се включи и сумата от 60 лева, изплащана първоначално като COVID добавка.

Банки вдигат таксите, клиентите чакат безплатните сметки

От 1 юли тази година пенсиите, отпуснати до 31.12.2022 г. се увеличиха с 12 на сто.

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж стана:

от 25.12.2021 г. - 370.00 лв.

от 01.07.2022 г. - 467.00 лв.

от 01.07.2023 г. - 523.04 лв.

Размерът на социалната пенсия за старост е:

от 25.12.2021 г. - 170.00 лв.

от 01.07.2022 г. - 247.00 лв.

от 01.07.2023 г. - 276.64 лв.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях е:

от 25.12.2021 г. до 30.06.2022 г. – 1500 лв.

от 01.07.2022 г. до 30.09 2022 г. – 2000 лв.

от 01.10.2022 г. до 31.12.2023 г. – 3400 лв.

„Швейцарското правило“, всъщност, изобщо не се прилага така в родината си Швейцария. Актуализирането на пенсиите там се прави на две години. Преждевременна актуализация се извършва, когато индексът на потребителските цени нарасне с повече от 4% за една година.

Според експерти, „швейцарското правило“ в България не работи в полза на пенсионерите. Една от причините е, че възрастните хора потребяват предимно стоките в малката потребителска кошница, инфлацията при която е по-голяма от тази в голямата, която обаче служи при изчисляване на процента на осъвременяване.

Кой стаж се зачита при пенсиониране

Освен това в предишните години инфлацията у нас се задържаше доста ниска, като имаше дори отчетена дефлация, докато за последните 10 години ръстът на средния осигурителен доход е два пъти.

Парламентарната група на ДПС вече внесе предложения преди второ четене на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2022 г., който определя нивото на пенсиите и осигуровките.

Затова депутати предложиха да се модифицира „швейцарското правило“, като се ползва или само 100% от ръста на осигурителния доход, или 100% от ръста на индексът на потребителските цени, според това кое е по-високо.

Как да получавате две пенсии до живот

Друго предложение беше във формулата да се даде превес на инфлацията или осъвременяването да става с 25% от ръста на средния осигурителен доход и със 75% от ръста на инфлацията, като се запазва условието това да са показателите за предходната календарна година.

И двете предложения обаче не бяха приети.

Според действащото в момента "швейцарско правило" се предвижда пенсиите у нас да отбележат значителен ръст в следващите години. Средната пенсия се очаква да нарасне от около 700 лв. до близо 1000 лв. през следващите три години, показва средносрочната бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г., разработена от Министерство на финансите.

При прилагане на въпросното правило увеличението на пенсиите ще бъде с 9.6% през 2024 г., със 7.6% през 2025 г. и с 5.4% през 2026 г. Всички тези проценти обаче все още са прогнозни.