Индустриален парк Сливен е най-важният и най-голям, изготвян досега, инфраструктурен проект в община Сливен.

Той е заложен за изпълнение както в Плана за интегрирано развитие на общината, така и в Концепцията за интегрирани териториални инвестиции за периода 2021-2027 г., съобщи областният управител Соломон Москона.

Паркът има уникална транспортна свързаност. Тя включва връзка с главния път II-53 от републиканската мрежа Сливен - Ямбол, пряк достъп до автомагистрала „Тракия“ (разстоянието е само 17 км), възможност за изграждане на жп терминал в парка, съгласуван с Национална компания „Железопътна инфраструктура“, и запазено летище.

То е с писта, дълга 2.5 км, като дава възможност за приземяване на големи транспортни самолети.

Запазването на терена с летището и възможността за пряк достъп до жп и сухопътен транспорт нарежда парка сред единиците обособени територии за индустриални зони, които имат подобни възможности на едно място в страната.

Ще бъде изградена вътрешна инфраструктура

Площта на сливенския парк е разделена на зони. Това позволява да се кандидатства отделно по различни програми, чрез които да се осигури финансиране за изграждането на довеждаща и вътрешна инфраструктура.

Паркът е разделен на 17 квартала, разположени в 4 зони: зона „Север“ с площ от 452 дка; зона „Югоизток“ с площ 533 дка; зона „Югозапад“ с площ от 38 дка; зона „Летище и мотописта“ с обща площ от 1 660 дка.

За изграждането на инфраструктурата на терена от 452 дка (северно от летището) ще бъде подаден проект за финансиране по Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции (AttractInvestBG) от Плана за възстановяване и устойчивост.

А южният терен от 533 дка е заложен в Концепцията за интегрирани териториални инвестиции на общината, която ще се финансира по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Зона „Югозапад“ с площ от 38 дка е подходяща за технологичен парк.

Паркът е от тип „А“

За управление на парка е учредено търговско дружество „Индустриален парк Сливен“ ЕООД, изготвена е концепция с цялата необходима документация за изпълнение на изискванията на Закона за индустриалните паркове (ЗИП) и процедурата по вписване в Регистъра на индустриалните паркове в България.

„Индустриален парк Сливен“ е вписан в Регистъра на парковете под номер 30. Той е от тип „А“ – общ, в който няма специализация на производствени дейности.

С това Сливен става част от инвестиционната политика на национално ниво с възможности за привличане на инвеститори и разпознаваема дестинация за развитие на бизнес, както на местни, така и на мултинационални компании и техни контрагенти, посочват от общината.

Обследван и изготвен е също и икономическият профил на широкия регион Сливен - Ямбол, като са предприети действия по стратегическо и устройствено планиране, както и са създадени партньорства на община Сливен с общините Ямбол, Тунджа, Стралджа, Нова Загора, Котел и Твърдица.

Провежда се кампания за популяризиране на парка, скоро ще бъде достъпен и официален сайт

Екипът на „Индустриален парк Сливен“ ЕООД и отделът за привличане на инвестиции в Община Сливен започнаха кампания за популяризиране на парка, чиято основна цел е провеждане на срещи и участия в икономически форуми, сключване на споразумения за партньорства и договори за предоставяне или закупуване на терени от инвеститори на територията на парка.

В най-скоро време ще бъде достъпен официален сайт на дружеството, от който всеки инвеститор и гражданин може да получи актуална информация.