През третото тримесечие на 2023 г. индексът на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен въз основа на предварителни, сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ) намалява с 1.3%, в сравнение с предходното тримесечие.

Съществено намаление е регистрирано при „Воден транспорт“ - с 8.2%, докато увеличение се наблюдава само при „Въздушен транспорт“ - с 1.8%.

Индексът на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ остава без изменение спрямо второто тримесечие на 2023 година.

Понижение е отчетено при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (7.4%) и „Издателска дейност“ (7.0%), а най-голямо увеличение се наблюдава при „Информационни услуги“ (4.4%).

При „Други бизнес услуги“ значителен спад спрямо предходното тримесечие е регистриран при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ - с 35.5%. Най-голямо увеличение се наблюдава при „Други професионални дейности“ - с 13.0%.

Годишни изменения

През третото тримесечие на 2023 г. индексът на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 5.0% под равнището на същото тримесечие на 2022 година. Данните са предварителни и календарно изгладени.

Спад е отчетен при „Воден транспорт“ - със 17.0%, и „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ - с 10.8%. Увеличение се наблюдава при „Въздушен транспорт“ - с 8.5%, и „Пощенски и куриерски услуги“ - с 5.8%.

Индексът на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ е с 12.8% по-висок през третото тримесечие на 2023 г., в сравнение със същото тримесечие на 2022 година.

Значителен ръст е регистриран при „Информационни услуги“ (20.5%), „Дейности в областта на информационните технологии“ (13.3%) и „Далекосъобщения“ (12.6%).

Намаление е отчетено при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ - с 2.2%.

При „Други бизнес услуги“ най-голям ръст спрямо третото тримесечие на 2022 г. се наблюдава при „Други професионални дейности“ - с 35.3%, и „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи“ - с 34.5%.