22.5% ръст на тримесечния общ доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2023 г. спрямо същото тримесечие на 2022 г. отчита Националният статистически институт. Той възлиза на 2 874 лв. 

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (54.4%), следван от доходите от пенсии (30.9%) и от самостоятелна заетост (6.3%).

Спрямо третото тримесечие на 2022 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1.1 процентни пункта, а на дохода от самостоятелна заетост - с 1.4 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии намалява с 3.3 процентни пункта.

В номинално изражение през третото тримесечие на 2023 г., в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

 • Доходът от работна заплата нараства от 1 249 на 1 563 лв. (с 25.1%);
 • Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 116 на 182 лв. (с 57.1%);
 • Доходите от пенсии се увеличават от 801 на 888 лв. (с 10.7%);
 • Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 53 на 59 лв. (с 11.2%).

През третото тримесечие на 2023 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.1%, а делът на дохода от натура - 0.9%.

Разходи на домакинствата

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2023 г. е 2 714 лв. и се увеличава с 21.2% спрямо същия период на предходната година, сочат още данните на НСИ.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (28.7%), следвани от разходите за жилище (16.1%), данъци и социални осигуровки (12.7%) и транспорт и съобщения (11.5%).

Спрямо третото тримесечие на 2022 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 1.5 процентни пункта. Делът на разходите за жилище намалява с 2.9 процентни пункта, а на разходите за здравеопазване - с 0.8 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през третото тримесечие на 2023 г., в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

 • Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 675 на 780 лв. (с 15.4%);
 • Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 87 на 102 лв. (с 16.5%);
 • Разходите за облекло и обувки нарастват от 69 на 88 лв. (с 28.0%);
 • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 426 на 436 лв. (с 2.3%);
 • Разходите за здравеопазване нарастват от 138 на 147 лв. (с 6.5%);
 • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 248 на 311 лв. (с 25.5%);
 • Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 149 на
 • 251 лв. (с 68.0%);
 • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 255 на 345 лв. (с 35.5%).

Потребление на домакинствата

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през третото тримесечие на 2023 г., в сравнение със същия период на 2022 г.

Най-голямо е намалението в потреблението на зеленчуците - от 26.1 на 24.9 кг, на хляб и тестени изделия - от 18.6 на 18.0 кг, и на плодове - 19.1 на 18.7 килограма.

Увеличава се потреблението на месни произведения - от 3.9 на 4.1 кг, и на прясно мляко - от 4.5 на 4.6 литра. Без промяна остава потреблението на месо, яйца и зрял фасул.