През третото тримесечие на 2023 г. превозените товари от сухопътния и водния товарен транспорт нарастват с 15.7% спрямо съответния период на миналата година, а извършената работа* - с 4.4% в сравнение със съответното тримесечие на 2022 г.

Това показват предварителните данни на Националния статистически институт. 

С 4.9% се увеличават превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт), докато при извършената работа е отчетено намаление с 4% на годишна база. 

Товарен сухопътен транспорт

Превозените товари от сухопътния транспорт през третото тримесечие на 2023 г. са 42.19 милиона тона, или с 14.5% повече спрямо съответното тримесечие на 2022 година.

Вътрешните превози нарастват с 24.8%, а международните намаляват с 6.9%.

Извършената работа възлиза на 10 540.3 млн. тонкилометра, което е с 4.6% повече спрямо съответния период на 2022 г. 

Товарен воден транспорт

Превозените товари от речния и морския транспорт са с 572.4 хиляди тона повече спрямо съответния период на 2022 г. в резултат на по-голямото количество превозени товари от речния транспорт.

Извършената работа, измерена в тонкилометри, намалява с 2.9% поради по-малкото средно превозно разстояние, на което са били превозени товарите от морския и речния транспорт.

Пътнически сухопътен транспорт

Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт е 85.52 милиона, или с 2% по-малко спрямо същия период на предходната година. Намалението при железопътните превози е с 16.1%, а при автомобилните - с 0.8%. 

Извършената работа е в обем от 2 439.5 млн. пътниккилометра, което представлява понижение с 5.8% на годишна база.

Пътнически воден транспорт

При пътническия воден транспорт се наблюдава увеличение на превозените пътници с 22.8 хиляди поради по-големия брой пътници, превозени от речния транспорт, докато извършената работа намалява с 10 хил. пътниккилометра.

Градски електротранспорт

През периода юли - септември 2023 г. предприятията от градския електротранспорт са превозили общо 63 549.0 хил. пътници, или с 15.8% повече спрямо същия период на 2022 година. Ръст се наблюдава при всички видове градски електротранспорт, като той е най-голям при превозите с електроавтобуси (47.2%). 

Извършената работа също нараства с 12% и достига 325.7 млн. пътниккилометра. 

* Според методологията на НСИ, извършената работа при товарните превози (тонкилометри) съответства на превоза на един тон товар на разстояние един километър, а извършена работа при пътническите превози (пътниккилометри) съответства на превозването на един пътник на разстояние един километър.