Общият индекс на цените на производител се понижава с 0.9% през октомври 2023 г. спрямо предходния месец, а на годишна база отчетената дефлация при цените на едро е с цели 20.1%. Това показват актуалните данни на Националния статистически институт. 

Месечни изменения

Намаление на месечна база е регистрирано в добивната (с 4.3%) и в преработващата промишленост (с 1.2%), докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено увеличение с 0.3%.

По-ниски цени в преработващата промишленост се наблюдават при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон (с 3.7%) и при производство на основни метали (с 2.2%).

Нарастване на цените е регистрирано при производството на мебели (с 1.8%), а също и при производството на изделия от каучук и пластмаси (с 1.4%). 

Годишни изменения

Спрямо октомври 2022 година спад на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (с 48.8%,) в добивната промишленост (с 4.9%), и в преработващата промишленост (с 1.7%).

Съществено намаление на цените в преработващата промишленост на годишна база се наблюдава при производството на химични продукти (с 19.8%) и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон (с 10.4%). 

Значителен ръст на цените е регистриран при производството на тютюневи изделия (с 44.4%), производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти (с 20.6%), и производството на изделия от други неметални минерални суровини (с 12.9%).

Вътрешен пазар 

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 0.6% през октомври спрямо септември 2023 година. 

Понижение е отчетено в добивната промишленост (с 2.4%) и в преработващата промишленост (с 1%), докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се наблюдава увеличение с 0.1%. 

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 25.9% в сравнение с октомври 2022 година. 

Международен пазар 

Индексът на цените на производител на международния пазар намалява с 1.3% през октомври 2023 г. спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2022 г. спадът е със 7.8%.