Експертите на БНБ очакват по-висок растеж на реалния БВП през 2023  г. и по-нисък през 2024 и 2025 г.

Това е записано в тримесечното издание „Макроикономическа прогноза“, в което банката представя прогнози за основни макроикономически показатели у нас през текущата и следващите две години.

Актуализирана е и прогнозата за инфлацията в страната, като се очаква тя да се забави до 6.1 на сто в края на настоящата година.

Инфлация

Очакванията са годишната инфлация да падне до 3.1% в края на 2024 г. (при средногодишна стойност от 4.3%) и да остане на това равнище и в края на 2025 г. (при средногодишна стойност от 3.1%).   

Това развитие отразява главно динамиката на цените на основни енергийни и неенергийни суровини на международните пазари, като се очаква фактори от вътрешната среда, като силно частно потребление и растеж на разходите за труд, също да повлияят върху показателя.

От БНБ очакват базисните компоненти и хранителните продукти да имат най-висок положителен принос за инфлацията до края на прогнозния период.

БВП

За 2023  г. растежът на реалния БВП е повишен с 0.9 процентни пункта и се очаква да възлезе на 1.9 на сто. От централната банка прогнозират, че той ще се ускори до 2.7% през 2024 г. и до 3.6% през 2025 г.  

Прогнозата се базира най-вече на преустановяване на наблюдаваното през 2023 г. понижение на запасите в икономиката, както и на очакваното значително ускоряване на растежа на инвестициите заради Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Пазар на труда

Броят на заетите лица се очаква да се повиши с 1.7 на сто до края на годината и да възлезе на 1.4 на сто за цялата 2023 г. През идните две години се очаква забавяне до 0.3 на сто в заетостта. Безработицата ще продължи да намалява плавно от 4.2 на сто през 2023 г. до 3.4 на сто към 2025 г.

Припомняме, че при показател от под 4 на сто се смята, че икономиката работи на пълна заетост.