Българска народна банка публикува данните за банковата система у нас към ноември. Ето какво показват те:

Печалба

Към 30 ноември 2023 г. печалбата на банките, опериращи в страната, възлиза на 3.3 млрд. лв. – с 1.4 млрд. лв. (75%) повече спрямо отчетената за единадесетте месеца на 2022 г.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на ноември 2023 г. са 303 млн. лв., със 171 млн. лв. (36.1%) по-малко от  начислените за преди година.

Активи

През ноември активите на банковата система нарастват с 234 млн. лв. (0.1%), до 164.4 млрд. лв. Това е с около 700 млн. лв. по-малко от рекордните в историята 165.1 млрд. лв., отчетени през септември.

Година по-рано те възлязоха на 151.2 млрд. лв., което означава, че за последните 12 месеца се отчита ръст от близо 13.2 млрд. лв.

На месечна база се увеличава размерът на кредитите и авансите (главно с приноса на кредитния портфейл), а делът им в общите активи в края на периода достига 65% (при 64.2% в края на октомври).

Нарастват и дълговите ценни книжа, които в края на ноември заемат 15.3% от активите (при 14.8% в края на октомври).

Позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане намалява (главно поради спада на парични салда в централни банки) и делът ѝ в структурата на балансовите активи се понижава до 15.6% в края на ноември (при 16.8% в края на октомври).

Отношението на ликвидно покритие към 30 ноември е 258.9% (при 250.3% към 31 октомври). Ликвидният буфер е 43.9 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 17 млрд. лв. (при съответно 45 млрд. лв. и 18 млрд. лв. в края на октомври).

Кредитиране

През ноември брутните кредити и аванси нарастват с 1.3 млрд. лв. (1.2%), до 110.2 млрд. лв. в края на месеца. Вземанията от кредитни институции се увеличават с 204 млн. лв. (1.5%) до 13.6 млрд. лв. 

Брутният кредитен портфейл отбелязва нарастване с 1.1 млрд. лв. (1.2%), до 96.6 млрд. лв., като увеличението на кредитите за домакинства е с 666 млн. лв. (1.7%), на кредитите за нефинансови предприятия – с 348 млн. лв. (0.7%), на тези за сектор държавно управление – с 69 млн. лв.( 6%), и за други финансови предприятия – с 50 млн. лв. (0.6%).

Депозити

В края на ноември депозитите в банковата система възлизат на 140.1 млрд. лв. и спрямо края на октомври нарастват с 19 млн. лв. (0.01%).

Увеличение се наблюдава при депозитите на домакинства (със 738 млн. лв., 0.9%) и на други финансови предприятия (със 193 млн. лв., 5.5%).

Намаляват депозитите на нефинансови предприятия – с 823 млн. лв. (1.8%), на сектор държавно управление – със 77 млн. лв. (2.1%), както и тези на кредитни институции – с 13 млн. лв. (0.2%).

Балансовият собствен капитал на банковата система в края на ноември е 19.9 млрд. лв. и спрямо края на октомври се увеличава с 254 млн. лв. (1.3%). Основен принос за растежа има повишената печалба през месеца.