Потребителското доверие расте през януари 2024 г. с 6.7 пункта спрямо нивото си от октомври 2023 г. (от -22.2% на -15.5%), сочат данни на Националния статистически институт.  

Повишаване на потребителското доверие се отчита сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 8.8 и 2.0 пункта.

Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация у нас през последните дванадесет месеца бележи известно подобрение - увеличение на балансовия показател с 5.2 пункта (от -52.6 на -47.4). 

Същевременно, и очакванията им за следващите дванадесет месеца са по-оптимистични.

В сравнение с три месеца по-рано се наблюдава лек позитивизъм както в оценките на потребителите относно настъпилите промени във финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца), така и в прогнозите им за следващите дванадесет месеца.

Потребителите продължават да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо спрямо оценките, регистрирани от предходното наблюдение.

Същевременно, и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени.

Относно безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите се изместват към запазване или незначително намаление.

През януари се регистрира подобрение на общата оценка на условията за спестяване при настоящата икономическа ситуация в страната, като се наблюдава и известна положителна промяна в очакванията за следващите дванадесет месеца.

Последната анкета на НСИ отчита и подобрение в намеренията им за извършването на разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, за „покупка на кола“, за „покупка или построяване на жилище (вила)“ и за „подобрения в дома“ през следващите дванадесет месеца.

* При коментара на отговорите относно покупките (разходите) трябва да се има предвид, че въпросите се задават тримесечно, макар че тези покупки (разходи) се извършват от потребителите през по-голям период от време.