Коефициентът на безработица в България за четвъртото тримесечие на 2023 г. е 4.2%, показват данните на Националния статистически институт. Показателят е с 0.5 процентни пункта по-висок, в сравнение със съответния период на предходната година. 

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години намалява с 1.2 процентни пункта, в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., достигайки 70.5%. 

Коефициентът на икономическа активност, който включва заетите и активно търсещите работа, е 73.7%, като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. намалява с 0.8 процентни пункта.

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 38 800, или 3.7% от икономически неактивните лица. Става въпрос за хората, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото предполагат, че няма да намерят подходяща позиция. 

Безработица

Безработните лица през четвъртото тримесечие на 2023 г. са 128.6 хиляди от които 68.9 хил. (53.6%) са мъже и 59.7 хил. (46.4%) - жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г., броят на безработните се увеличава с 13 хил., или с 11.2%. 

Коефициентът на безработица е 4.2% (при 3.7% през четвъртото тримесечие на 2022 г.) и e един и същ при мъжете и при жените.

От всички безработни лица 14.2% са с висше образование, 52.6% - със средно, и 33.3% - с основно или по-ниско образование.

Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.8% за висше образование, 4% за средно образование и 13% за основно и по-ниско образование.

Продължително безработни (от една година или повече) са 66.4 хил. души, или 51.7% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 2.2%  и e един и същ при мъжете и при жените.

От общия брой на безработните 19.3 хил., или 15%, търсят първа работа.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 7.9% (7.4% при мъжете и 8.5% при жените).

В сравнение със същото тримесечие на 2022 г., този коефициент е по-висок с 0.4 процентни пункта, което изцяло се дължи на увеличението при жените. 

Заетост 

Oбщият брой на заетите лица през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 2.92 милиона, от които 1.55 млн. мъже и 1.36 млн. жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. броят на заетите намалява с 2% - с 1.6% при мъжете и с 2.5% при жените. 

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.1%, като при мъжете този дял е 59.6%, а при жените - 47.2%. 

През четвъртото тримесечие на 2023 г. в сектора на услугите работят 1.9 млн. души, или 65.3% от заетите, в индустрията - 854.6 хил. (29.3%), а в селското, горското и рибното стопанство - 159.9 хил. (5.5%). 

По статус в заетостта заетите лица се разпределят по следния начин: 4.3% (125.3 хил.) са работодатели, 7.0% (205.3 хил.) - самостоятелно заети без наети, 88.2% (2.57 млн.) - наети, и 0.5% (13.5 хил.) - неплатени семейни работници. 

От общия брой на наетите 1.99 млн. (77.4%) работят в частния сектор, а 582.8 хил. (22.6%) - в обществения. С временна работа (за определен период от време) са 69.2 хил., или 2.7% от наетите лица. 

През четвъртото тримесечие на 2023 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната: 

  • Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2.8 млн. (1.49 млн. мъже и 1.32 млн. жени), а коефициентът на заетост е 70.5% (74.0% за мъжете и 66.9% за жените). 
  • Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 36.5% (41% за мъжете и 31.8% за жените). 
  • Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 76.1%, съответно 80.1% за мъжете и 72.1% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г., този коефициент е с 0.9 пункта по-нисък. 
  • Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 618.6 хил., или 69.1% от населението в същата възрастова група (73.8% от мъжете и 64.8% от жените). В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г., коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години намалява с 0.3 процентни пункта.

Икономическа неактивност

Общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на възраст 15 и повече навършени години през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 2.45 млн., от които 988.3 хил. (40.2%) са мъже и 1.46 млн. (59.8%) - жени. 

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1.05 млн. (455.3 хил. мъже и 593.6 хил. жени) и представляват 26.3% от населението в същата възрастова група (22.6% от мъжете и 30.1% от жените). 

От икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години 41% са неактивни поради участие в образование или обучение.