Масивният дървен материал има потенциал да се превърне в значим строителен компонент за градовете в близко бъдеще.

Строителният сектор има необходимост да минимазира зависимостта си от бетона и стоманата, за да намали своите въглеродни емисии, според данните в доклада Emerging Risk Trend Talk на Allianz Commercial.  

Строителството продължава да расте и сградите от масивна дървесина стават все повече, което ще доведе до предизвикателства за управление на риска за компаниите, посочват експертите. 

Строителният сектор има един от най-големите въглеродни отпечатъци в света. Той е отговорен за почти 40% от глобалните емисии на CO2.

Високите емисии не се основават само на потреблението на енергия от изкопаеми горива. Използването на бетон или стомана, като строителни материали, също оказва силно отрицателно въздействие върху общия въглероден отпечатък.

Новият доклад на Allianz Commercial разглежда по-отблизо един много по-устойчив строителен материал - масивната дървесина. Той е възобновяем, идва с по-ниски разходи и по-малко въглеродни емисии. 

Но дори масивният дървен материал да има толкова много предимства, все още съществуват и редица рискове, свързани с него, включително и щетите, свързани с пожари, наводнения, земетресения или дори термити.

Всички те трябва да бъдат смекчени, за да се реализира пълният потенциал на дървесината като строителен материал.  

"Във всяка индустрия внедряването на нови материали или процеси може да доведе до нови рискови сценарии, потенциални дефекти или неочаквани последици за безопасността, както и да донесе ползи, и масивният дървен материал не е по-различен.

Като се има предвид очакваният бъдещ растеж на този пазар, компаниите трябва да направят всичко възможно, за да развият по-добро разбиране на своите експозиции, включително щети от пожари, водни бедствия и дори термитни нашествия, и да гарантират, че разполагат със стабилни мерки за предотвратяване на загуби за борба с тях", коментира Майкъл Брух, глобален ръководител на консултантските услуги за рискове в Allianz Commercial.

Тъй като сградите от масивен дървен материал се развиват с по-голяма височина и сложен дизайн, те ще поставят нови предизвикателства по отношение на намаляването на риска.

Докладът идентифицира няколко от тези опасности и предизвикателства, като инженерите-консултанти по търговския риск на Allianz Commercial също подчертават мерките за предотвратяване на загуби, които трябва да се вземат предвид и които биха могли да помогнат за намаляване на тяхното въздействие.

Пожари

При масивната дървесина пожарът е основната опасност, като този риск трябва да се разглежда през всички жизнени етапи на една сграда – проектиране, строителство и експлоатация.

Пожарът вече е най-скъпата причина за всички строително-инженерни застрахователни загуби, като представлява повече от една четвърт (27%) от стойността на 22 000 иска, анализирани за период от пет години, според Allianz. 

Рискът от срутване по време на фазата на охлаждане на пожар може да бъде особено критичен за дървените елементи, докато сградите със запалими части са изложени на най-голям риск от пожар по време на строителството.

След като сградата започне да се използва, рискът от пожар може да се увеличи в зависимост от редица фактори, като вида на обитаване, съхранение и вътрешно оборудване. 

Провеждат се текущи изследвания и тестове за по-нататъшно разработване на методология за оценка на работата на структурните елементи по време на цялата продължителност на пожара.

Това включва цялостни проучвания на фазите на нагряване и охлаждане, тъй като и двете фази са особено важни за оценка на поведението на дървените елементи и осигуряване на оптимална пожарна безопасност.

Природни бедствия и наводнения

Щетите от природни бедствия вече са втората най-скъпа причина за строителни искове, показва анализът на Allianz. Екстремните сили на вятъра, особено по време на торнадо или урагани, могат потенциално да засегнат греди, колони и панели, създавайки риск от сериозни щети.

Наводненията също представляват значителен риск за дървените сгради, тъй като след тях те може да се нуждаят от структурен контрол, сушене и ремонт, което оказва влияние върху очакваните оперативни загуби.

Щетите от вода са основен източник на загуби в строителния сектор. Масивната дървесина е силно уязвима на щети от вода, включително и течове от водопроводни инсталации.

За да се смекчат щетите, масивните дървени елементи могат да се произвеждат с намалено съдържание на влага и да се съхраняват в контролирана атмосфера. 

Управлението на водата и висококачественият анализ са от решаващо значение за гарантиране на дълготрайността на конструкциите.

Проблеми с производството, транспорта и веригата за доставки

Конструкцията от масивен дървен материал има уникална верига за доставки и производствен процес, който се различава от традиционните бетонни и стоманени рамки.

Фактори, като необходимостта от специализирани производствени съоръжения, както и доставка точно навреме, означават че задълбоченото логистично планиране и управление на строителните материали са от съществено значение за избягване на скъпи забавяния на проекти, се посочва още в анализа.

Един значителен недостатък на производствения процес на поточната линия е потенциалът за сериен сценарий на загуба. Ако конкретна партида елементи от масивна дървесина има дефект, могат да бъдат засегнати множество елементи в конструкцията или в обектите на проекта.

Дефектните продукти вече са третата най-скъпа причина за обезщетения по застраховка в строителството и инженерството, според Allianz.

Строителните фирми може да се сблъскат с предизвикателства при намирането на опитни работни екипи за строителни проекти с масивна дървесина, имайки предвид техния сравнително нов статут.

Това може да доведе до проблеми с производителността и опасения за безопасността, докато екипите преминават през кривата на обучение при работа с масивна дървесина.  

Нашествия на термити и насекоми

Въпреки че не са често срещани във всички части на света, термитите и останалите животни, които пробиват дърво, могат да представляват значителна заплаха за масивните дървени сгради, като потенциално причиняват големи структурни щети с течение на времето.

Като се има предвид, че заразяването с термити обикновено става постепенно, излагането на значителни щети по време на строителната фаза е ниско в сравнение с експлоатационната фаза. 

Въпреки това, тъй като е най-вероятно термитите да атакуват разлагащата се дървесина в сградите, важно е да се гарантира, че дървесината няма дълги периоди на контакт с вода чрез прилагане на достатъчни защитни мерки.