През първото тримесечие на 2024 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1.8% в сравнение с първото тримесечие на 2023 г. и с 0.4% спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. по сезонно изгладени данни. 

През първото тримесечие на 2024 г. произведеният БВП възлиза на 43.28 млрд. лв. На човек от населението се падат 6 722 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.801455 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 24.025 млрд. долара и съответно на 3 731 долара на човек от населението. 

Преизчислен в евро, БВП е 22.129 млрд. евро, като на човек от населението се падат 3 437 евро. Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през първото тримесечие на 2024 г. възлиза на 38.29 млрд. лв. по текущи цени. 

През първото тримесечие на 2024 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 1.7%, което е намаление с 0.7 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2023 година.

Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 3.2 процентни пункта до 31.3%.
Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, се увеличава до 67% през първото тримесечие на 2024 г. при 63.1% през първото тримесечие на 2023 г. 

През първото тримесечие на 2024 г. за крайно потребление се изразходват 80.6% от БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) ) формират 14.2% от БВП. 

Тримесечни данни 

През първото тримесечие на 2024 г. БВП нараства с 0.4% спрямо предходното тримесечие според предварителните и сезонно изгладени данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 1.1% на тримесечна база. 

Сезонно изгладените данни за първото тримесечие на 2024 година показват нарастване на крайното потребление с 0.9% и бруто образуване на основен капитал - с 1.7%, спрямо предходното тримесечие. През първото тримесечие на 2024 г. износът на стоки и услуги намалява с 2.1%, а вносът на стоки и услуги - с 1.9% в сравнение с предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. 

Годишни изменения 

През първото тримесечие на 2024 г. в сравнение с първото тримесечие на 2023 г. БВП нараства с 1.8%, а БДС - с 2.4% според сезонно изгладените данни. 

Растежът на БДС се определя от увеличението при следните икономически дейности:

- Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – с 3.3%, Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване – с 3.2%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности – с 3.0%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа – с 2.2%, Финансови и застрахователни дейности – с 1.5%, Селско, горско и рибно стопанство – с 1.4%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – с 1.2%, Култура, спорт и развлечения; други дейности – с 0.7% и Строителство –с 0.3%.

Спад е регистриран в Операции с недвижими имоти - с 0.4% на годишна база. По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 3.4% и бруто образуване на основен капитал - със 7.9%. През първото тримесечие на 2024 г. износът на стоки и услуги бележи спад с 2.1%, а вносът на стоки и услуги - с 3.7%.