Какво е инфлация?

Инфлация е повишение на цените, което може да бъде обяснено като понижение на покупателната способност с времето. Темпът, с който покупателната способност намалява, може да бъде отразен в кошница от избрани стоки и услуги за определен период от време.

Повишението в цените, което често се представя като процент, означава, че единица валута на практика купува по-малко, в сравнение с предишни периоди. Инфлацията е обратното на дефлацията, когато имаме понижение на цените и увеличение на покупателната способност.

Какво трябва да знаем за инфлацията?

Изчислението на ценовите промени на отделни продукти във времето е лесно, но човешките потребности се простират извън един или два продукта. Хората имат нужда от голям и разнообразен набор от продукти, както и редица услуги, за да живеят комфортно. Те включват суровини, като хранителни продукти, метали, горива, електричество и транспорт, и услуги, като здравеопазване, развлечения и труд.

Инфлацията има за цел да измерва цялостния ефект от ценовите промени на разнообразен набор от продукти и услуги. Това позволява единично представяне на увеличението на ценовите нива на стоките и услугите в дадена икономика за определен период от време.

Цените се повишават, което означава, че с една единици пари купуваме по-малко стоки и услуги. Тази загуба на покупателна способност се отразява на разходите на живот на обществото, което, в крайна сметка, води до забавяне на икономическия растеж. Консенсусното мнение сред икономистите е, че продължителната инфлация възниква, когато растежът на паричното предлагане на една страна изпреварва икономическия растеж.

За да се борят с това, паричните власти (в повечето случаи централна банка) предприемат необходимите мерки, за да контролират паричното предлагане и кредитирането и да поддържат инфлацията в допустими граници, както и гладкото функциониране на икономиката.

Причини за инфлацията

Увеличението на паричното предлагане е в основата на инфлацията, въпреки че това може да случи чрез различни механизми в една икономика. Паричното предлагане на една страна може да бъде увеличено от паричните власти чрез:

- Отпечатването и предоставянето на повече пари на гражданите

- Законно обезценяване на (понижаване на стойността) на местната валута

- Отдаването на краткосрочни заеми чрез банковата система посредством закупуването на държавни облигации от банките на вторичния пазар (най-често използвания метод)

При всичките тези случаи парите губят покупателната си способност. Механизмите, по които това влияе на инфлацията, са три типа – инфлация на търсенето, инфлация на разходите и вградена инфлация.

Инфлация на търсенето

Инфлация на търсенето имаме, когато увеличението на паричното предлагане и кредитирането стимулира цялостното търсене на стоки и услуги да нараства по-бързо от производствения капацитет на икономиката. Това увеличава търсенето и води до повишение на цените.

Когато хората разполагат с повече пари, това води до положителни потребителски нагласи. Това, от своя страна, води до по-високи разходи, което пък повишава цените. Всичко това създава разминаване между търсенето и не толкова гъвкавото предлагане, което води до по-високи цени.

Инфлация на разходите

В този случай имаме увеличение на цените през производствения процес. Когато добавките към паричното предлагане и кредитирането се насочат към пазари на суровини или други активи, разходите за всички видове междинни стоки се повишават. Това е особено очевидно, когато имаме икономически сътресения при предлагането на ключови суровини.

Тези процеси водят до по-високи разходи за завършен продукт или услуга и в крайна сметка - до повишение на потребителските цени. Например, когато паричното предлагане е увеличено, това създава спекулативен бум в цените на петрола. Това означава, че разходите за енергийни продукти могат да се увеличат и да допринесат за повишаване на потребителски цени, което е отразено в различни измерители на инфлацията.

Вградена инфлация

Вградената инфлация е свързана с очакванията или идеята, че хората очакват настоящите инфлационни нива да продължат и в бъдеще. С увеличението на цените и услугите хората може да очакват продължаване на увеличенията със сходни темпове в бъдеще.

При това положение работещите може да изискват по-високо заплащане, за да поддържат стандарта си на живот. Увеличеното им заплащане води до по-високи разходи за стоки и услуги, а тази спирала на заплатите и цените продължава, като единият фактор предизвиква другия и обратното.

Предимства и недостатъци на инфлацията

Инфлацията може да бъде разглежда като нещо добро или лошо, в зависимост от това коя страна заема човек и колко бързо се случва промяната.

Предимства

Хората с материални активи (като имоти или складирани стоки), чиято цена е в местна валута, може да харесват инфлацията, тъй като тя повишава цените на техните активи, които могат да продадат по-скъпо.

Инфлацията често води до спекулативно участие на компании в рискови проекти и до индивидуални инвестиции във фирмени акции от страна на хора, които очакват книжата да носят по-висока доходност от инфлацията.

Често се насърчава едно оптимално ниво на инфлацията - с цел поощряване на разходите до известна степен, вместо спестяванията. Ако покупателната способност на парите намалява с времето, тогава може да има по-голям стимул да се харчи сега, отколкото да се спестяват средства и да се харчи на по-късен етап.

Това може да увеличи разходите, което пък може да повиши икономическата активност в една държава. Смята се, че балансираният подход поддържа стойността на инфлацията в оптимален и желан диапазон.

Недостатъци

Купувачите на подобни активи може да не са доволни от инфлацията, тъй като ще трябва да плащат повече пари. Хората, които притежават активи, деноминирани в местна валута, като кеш или облигации, може да не харесват инфлацията, тъй като тя подкопава реалната стойност на техните активи.

При това положение, инвеститорите, които искат да защитят своите портфейли, би трябвало да помислят за класове активи, които предпазват от инфлация, като злато, суровини и дружества със специална инвестиционна цел. Индексираните с инфлацията облигации са друга популярна опция за инвеститорите, които искат да извлекат печалба от инфлацията.

Прекалено високата инфлация, като цяло, се счита за нещо лошо за икономиката, като същото може да се каже и за прекалено ниската инфлация. Много икономисти се застъпват за ниско до умерено ниво на инфлацията от около 2% годишно.

Като цяло по-високата инфлация вреди на вложителите, защото намалява покупателната способност на парите, които са спестили. Тя обаче може да облагодетелства кредитополучателите, тъй като стойността на задълженията им с отчетена инфлация намалява с времето.

Какви са ефектите от инфлацията?

Инфлацията може да повлияе на икономиката по няколко начина. Например, ако доведе до обезценяване на валутата на дадена страна, това може да облагодетелства износителите, като направи техните стоки по-достъпни в чуждестранна валута.

От друга страна, това може да навредни на вносителите, като направи вносните стоки по-скъпи. По-високата инфлация може също така да насърчи разходите, тъй като потребителите ще искат да купуват стоки преди цените да са се повишили още. Стойността на спестяванията на вложителите, от друга страна, може да намалее, ограничавайки способноста им да харчат или инвестират в бъдеще.

Защо инфлацията е толкова висока сега?

През 2022 г. инфлацията в световен мащаб достигна най-високите си нива от десетилетия насам. За това бързо повишение на цените не може да бъде посочена една единствена причина, тъй като поредица от събития доведоха цените на стоките и услугите до тези високи нива.

Пандемията от COVID-19 в началото на 2020 г. доведе до локдауни и други ограничителни мерки, които нарушиха значително веригите на доставки в световен мащаб - от затваряния на заводи до струпванията на стоки по пристанищата. Междувременно, правителствата отпускаха стимули и увеличаваха помощите за безработица, за да смекчат финансовия ефект от тези мерки върху отделните хора и малкия бизнес.

Когато ваксинацията срещу COVID достигна по-високи нива и икономиката започна бързо да се възстановява, търсенето (подхранено отчасти от паричните стимули и ниските лихви) бързо изпревари предлагането, което все още изпитва затруднения да се завърне на нивата отпреди COVID.

Руската инвазия в Украйна в началото на 2022 г. доведе до налагането на редица икономически санкции и търговски ограничения спрямо Русия, което пък ограничи предлагането в светове мащаб на петрол и природен газ, тъй като Русия е голям производител на изкопаеми горива.

В същото време, цените на хранителните продукти се увеличиха, тъй като огромната реколта от зърно на Украйна не можеше да бъде изнесена. С увеличение на цените на горивата и храните, това доведе до подобни увеличение на останалите стоки и услуги по веригата.