Средната брутна месечна работна заплата в България възлиза на 1787 лева към края на третото тримесечие на тази година, като нараства с 14.7% спрямо същия период на 2021 г. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт. 

На годишна база средната работна заплата през третото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 12.5%, а в частния - с 15.4%.

Най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ (със 17.8%), „Държавно управление; държавно обществено осигуряване“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (с по 17.3%). 

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на 2022 г. са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ (4191 лева), „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (2554 лева), „Финансови и застрахователни дейности“ (2 533 лева).

Най-нископлатени пък са наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ (1069 лева), „Други дейности“ (1184 лева) и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (1286 лева).

По предварителни данни на НСИ, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2022 г. намаляват с 0.2% спрямо края септември 2021 година, като достигат 2.28 милиона.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 20.5% и 16.7% от всички заети. 
 
В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Строителство“ (с 3.9%) „Хотелиерство и ресторантьорство“ (с 2.6%) и в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (с 2.4%), а най-голямо увеличение в броя на заетите е регистрирано в „Операции с недвижими имоти“ (с 8.1%) и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (с 6.1%).