Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 74.7% през третото тримесечие на 2022 г., като бележи ръст от 1.8 процентни пункта в сравнение с третото тримесечие на 2021 г., сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години нараства с 2.4 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. и достига 71.9%. 

Коефициентът на безработица е 3.7%, или с 0.9 процентни пункта по-нисък в сравнение с третото тримесечие на 2021 година. 

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 50.8 хил., или 4.6% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица е 3 215.6 хил., от които 1 717.6 хил. мъже и 1 498.0 хил. жени. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. броят на заетите лица се увеличава с 2.6%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 55.4%, като при мъжете този дял е 61.8%, а при жените - 49.5%. 

През третото тримесечие на 2022 г. преобладаващата част от заетите лица работят в сектора на услугите - 2 007.9 хил., или 62.4%, в индустрията - 975.0 хил. (30.3%), а 232.7 хил. (7.2%) - в селското, горското и рибното стопанство. 

От всички заети 4.0% (130.1 хил.) са работодатели, 7.0% (224.9 хил.) - самостоятелно заети лица без наети, 88.5% (2 845.5 хил.) - наети лица, и 0.5% (15.1 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 213.1 хил. (77.8%) работят в частния сектор, а 632.4 хил. (22.2%) - в обществения. С временна работа (за определен период от време) са 139.6 хил., или 4.9% от наетите лица.

През третото тримесечие на 2022 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 114.6 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 71.9% (75.5% за мъжете и 68.1% за жените). 

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 39.9% (44.8% за мъжете и 34.7% за жените). 

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 77.2%, съответно 81.2% за мъжете и 73.2% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. коефициентът на заетост (20 - 64 навършени години) се увеличава с 2.7 процентни пункта, като увеличението е еднакво за  мъжете и жените. 

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 633.0 хил., или 69.9% от населението в същата възрастова група (75.3% от мъжете и 64.9% от жените). В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години се увеличава с 3.7 процентни пункта.

Безработица

През третото тримесечие на 2022 г. броят на безработните лица е 122.5 хил., от които 70.8 хил. (57.8%) са мъже и 51.7 хил. (42.2%) - жени. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица намалява с 28.1 хил., или с 18.7%. За същия период коефициентът на безработица намалява с 0.9 процентни пункта и достига 3.7%. Коефициентът на безработица намалява с 0.8 процентни пункта при мъжете и с 1.0 процентен пункт при жените и през третото тримесечие на 2022 г. достига съответно 4.0 и 3.3%.

От всички безработни лица 14.4% са с висше образование, 54.7% - със средно, и 30.9% - с основно или по-ниско образование.

Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.6% за висше образование, 3.6% за средно образование и 9.4% за основно и по-ниско образование. 

През третото тримесечие на 2022 г. продължително безработните лица (безработни от една година или повече) са 69.5 хил., или 56.8% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица намалява с 0.3 процентни пункта в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. и достига 2.1%, като е по-висок при мъжете (2.2%) в сравнение с жените (1.9%). 

От общия брой на безработните лица 19.6 хил., или 16.0%, търсят първа работа.

През третото тримесечие на 2022 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 8.0% (9.1% при мъжете и 6.5% при жените), като в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. е по-нисък с 2.3 процентни пункта. Намалението на коефициента на безработица (15 - 29 навършени години) при мъжете е с 1.6 процентни пункта, а при жените - с 3.3 процентни пункта. 

Икономическа неактивност

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на 15 и повече навършени години е 2 468.7 хил., от които 989.8 хил. (40.1%) са мъже и 1 479.0 хил. (59.9%) - жени. Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 098.5 хил. (467.9 хил. мъже и 630.6 хил. жени) и представляват 25.3% от населението в същата възрастова група (21.3% от мъжете и 29.5% от жените). От икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години 39.4% са неактивни поради участие в образование или обучение.