Над 12.5 милиарда лева са разходите за пенсии от ДОО за първите десет месеца на годината, сочат данни на Националния осигурителен институт (НОИ).

Институцията предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от нея.

Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване

Към 31 октомври 2022 г. общият размер на отчетените приходи в консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) е 8 156.6 млн. лв., което представлява 84.3% изпълнение на плана за годината.

Постъпилите приходи са със 718.0 млн. лв. повече, в сравнение със същия период на 2021 г., сочат още данните на НОИ.

Общо отчетените разходи възлизат на 14 567.1 млн. лв., или 79.9% от заложените в плана за годината. Разходите са с 1 323.9 млн. лв. повече, в сравнение със същия период на 2021 г.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 12 566.2 млн. лв., което е 81% изпълнение на плана за годината. Разходите за пенсии за десетте месеца на годината са с 1 647.0 млн. лв., или с 15.1% повече спрямо същия период на 2021 г.

За изплащане на т.нар. „ковид добавки“ от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 742.9 млн. лв. Тези средства не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ, посочват от инстутита.

За еднократни добавки от 75 лв. на ваксинираните пенсионери са изразходвани 56.9 млн. лв. Тези средства също не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства.

За изплащане на допълнителни компенсаторни суми за разликата до размера на дохода от пенсии през декември 2021 г. са изразходвани 101.6 млн. лв., дължими за периода от януари до юни 2022 г. За изплащане на т.нар. „великденски добавки“ от 70 лв. на всеки пенсионер са изразходвани 143.3 млн. лв.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 31 октомври 2022 г. са в размер на 1 721.8 млн. лв., или 75.3% от плана за годината. Отчетените разходи за десетте месеца на годината са с 65.3 млн. лв. повече спрямо същия период на 2021 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец октомври е 6 380.2 млн. лв.

Учителски пенсионен фонд

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 31 октомври са в размер на 77.5 млн. лв., което представлява 73.5% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 3.2 млн. лв. повече, в сравнение със същия период на 2021 г., според данните на НОИ.

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 31 октомври са в размер на 56.3 млн. лв., което представлява 67.3% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 12.7 млн. лв. повече, в сравнение със същия период на 2021 г.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Отчетените приходи към 31 октомври са в размер на 2 147.2 хил. лв., което представлява 85.9% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 617.2 хил. лв. по-малко, в сравнение със същия период на 2021 г.

Общо отчетените разходи на фонда са в размер на 1 107.0 хил. лв., което представлява 23.3% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 2 177.5 хил. лв. по-малко, в сравнение със същия период на 2021 г.