Общо 121 235 лица, или 5.1% от участниците в анкетата на преброяването на Националния статистически институт, са отбелязали, че работят предимно от вкъщи. Без фиксирано работно място са 100 547 лица, или 4.2%. 

Най-висок е абсолютният брой и относителният дял на лицата, които работят в същото населено място, в което живеят - 1 661 017 (69.5%). До населеното място, в което работят, пътуват 494 719 лица, или 20.7%, а заетите, които пътуват извън страната, са 13 086, или 0.5%.

Това показват данните от преброяването в частта за трудовата миграция. Значението на този процес за обществото е голямо, тъй като участието във всекидневните пътувания, за разлика от постоянното преселване, не води до обезлюдяване на населени места или до нарушаване на възрастовата структура на населението, отбелязват от НСИ. 

Всекидневната миграция е наблюдавана изчерпателно за първи път при преброяването през 1975 г. При преброяването през 2021 г. се наблюдава не само ежедневната трудова миграция, а и цялостната "карта" на работните места, включително за лицата, които работят предимно от вкъщи, както и за тези без фиксирано работно място.

Сред работещите предимно от вкъщи най-висок е делът на лицата на възраст 30 - 39 навършени години (32.1%). При лицата, работещи без фиксирано работно място, преобладават тези на възраст 40 - 49 навършени години (31.8%). 

Разпределението на заетите лица по степен на завършено образование показва, че делът на лицата с висше образование е най-висок сред тези, които работят предимно от вкъщи - съответно 61.6% от мъжете и 71.6% от жените, посочили този отговор. 

Най-нисък е този дял при заетите мъже с висше образование без фиксирано работно място (21.4%) и мъжете, които пътуват до друго населено място, за да работят (24.2%). 

Делът на лицата с основно образованиe е най-висок сред мъжете и жените, които пътуват до друго населено място, за да работят - съответно 10.1 и 9.4%.

Всеки трети (33.3%) от заетите в икономическа дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и почти всеки пети (18.0%) от заетите в икономическа дейност „Професионални дейности и научни изследвания“ е работил предимно от вкъщи към 7 септември 2021 г. 

Най-висок е делът на лицата без фиксирано работно място, заети в икономическите сектори „Транспорт, складиране и пощи“ (23.7%) и „Строителство“ (10.5%).

Най-уседнали пък са заетите в секторите „Образование“ и „Финансови и застрахователни дейности“. Сред тях хората, които живеят и работят в едно и също населено място, са съответно 81.9 и 81.6%.

Повече от половината от лицата, заети в икономическа дейност „Добивна промишленост“ (54.1%), пътуват в друго населено място, за да работят.

Най-висок е делът на лицата, работещи предимно от вкъщи, в областите София-столица (10.7%), Варна (5.7%) и Бургас (4.3%) от заетите в съответната област.

Заетите без фиксирано работно място са относително равномерно разпределени на територията на страната и варират от 3.2% в област Перник до 6.6% в област Видин.

Най-нисък е относителният дял на заетите лица, които пътуват в друго населено място, за да работят, в областите София-столица (4%), Варна (15.2%), и Русе (15.8%). 

Най-голям е делът на трудовите мигранти в областите София-област (45.3%), Перник (44.9%), Пазарджик (33%) и Кюстендил (32.8%).

Разпределението на трудовите мигранти според честотата на пътуване показва, че преобладават лицата, които пътуват пет и повече пъти в седмицата - 409 хил., или 82.7%.

Следват пътуващите от 2 до 4 пъти в седмицата - 55 хил. (11%). Веднъж в седмицата пътуват 15 хил., или 3.1% от всички трудови мигранти, а по-рядко от веднъж в седмицата пътуват 16 хил. (3.2%). 

Най-използваният вид транспорт сред трудовите мигранти е личният автомобил. По този начин се придвижват до работното си място 350 хил. души, или 70.8% от трудовите мигранти.

На второ място се нареждат пътуващите с автобус или маршрутно такси - 160 хил., или 32.4%. Значително по-малко предпочитан е железопътният транспорт - с влак пътуват 17 хил. лица, или 3.5% от трудовите мигранти. 

Наблюдават се различия в използвания транспорт при мъжете и жените, като лекият автомобил е предпочитаното превозно средство от мъжете - 80%, докато при жените с автомобил пътуват 58.4%. С автобус се предвижват 45.6% от жените и 22.3% от мъжете. 

Към 7 септември 2021 г. 357 696 души, или 72.3% от всички трудови мигранти пътуват до населени места на територията на областта, в която живеят. Преобладаващата част от тях (74.3%) работят в градовете, а останалите 25.7% - в селата на областта. 

Пътуващите до населени места извън границите на своята област са 137 023, или 27.7% от трудовите мигранти, като от тях 90.9% пътуват към градовете, а 9.1% - към селата на други области. 

Най-висок е относителният дял на трудовите мигранти, пътуващи извън границите на областта, в която живеят, в областите Перник (77.2%) и София-област (61.8%), което може да се обясни с близостта на тези области до столицата. Най-нисък е този дял в областите Пловдив (8.9%), и Бургас (9.6%).