53.4% в Смолян и 36.1% в столицата София - във всички области у нас преобладават жените с две деца, но делът им варира значително на територията на страната.

Това сочат данните от последното преброяване на населението на Националния статистически институт.

Най-много жени с едно дете живеят в област Габрово (32.1%), а най-малко - в област Кърджали (16.1%).

НСИ

Многодетните българки с три и повече деца са най-многобройни в областите Кърджали (21.1%), Сливен (15.5%), Търговище (14.6%) и Разград (14.2%), сочат още данните от преброяването.

Относителният им дял е най-нисък в областите Габрово (6.0%), Перник (5.9%) и София (столица) - 4.6% от всички жени на 12 и повече навършени години в областта.

24.7% от жените имат по едно дете

Към датата на преброяването - 7 септември 2021 г., 748 хил., или 24.7% от жените на възраст 12 и повече навършени години у нас, имат по едно живородено дете. Този дял е по-висок сред обитателките на градовете (27.1%), отколкото сред тези, които живеят в селата - 17.6%.

Най-високи са абсолютният брой и относителният дял на жените с две деца - 1 353 хил. (44.6%).

По три деца имат 204 хил., или 6.7% от жените, като този дял е два пъти по-висок в селата, отколкото в градовете - съответно 11.3 и 5.1%. Четири и повече деца имат 78 хил., или 2.6% от жените.

Малко повече от една пета от жените - 650 хил. (21.4%), нямат деца, сочат още данните на НСИ.

НСИ

С повишаване на образователното ниво намалява средният брой живородени деца - тази тенденция се потвърждават и от данните от последното преброяване. Най-висок е средният брой деца при жените на възраст 12 и повече навършени години без образование - 2.75 деца.

Близък по стойност е този показател за жените със завършено основно и начално образование - съответно 1.72 и 1.63 деца. Най-нисък е средният брой деца при жените с висше образование - 1.25 при 1.47 деца средно за всички жени.

Безработните и без образование жени на възраст 15 - 64 навършени години имат най-висок среден брой деца - 3.07. На срещуположния полюс са безработните жени с висше образование със среден брой деца 0.90.

Като цяло по-висок е средният брой деца при безработните жени с основно, начално и без образование, докато при жените с висше и средно образование е по-висок броят на децата при заетите на възраст 15 - 64 навършени години.

НСИ

Значително по-младата възрастова структура и ниското образователно равнище на жените от ромската етническа група са фактори, които определят по-високата раждаемост сред тази група - 2.25 среден брой деца.

По-висок от средното за страната е този показател и при турската етническа група - 1.79. Средният брой живородени деца при жените, самоопределили се към българската етническа група, е 1.41.

Жените у нас, изповядващи исляма, имат най-много деца

Разпределението по вероизповедание показва, че средният брой живородени деца е най-висок при жените, изповядващи мюсюлманско вероизповедание - 1.83 деца.

Сред изповядващите християнски вероизповедания най-висок е средният брой на децата при протестантите - 1.82, следват друго християнско (1.63), източноправославно (1.43), католическо (1.36) и арменско апостолическо (1.26).

При жените, които са посочили, че нямат вероизповедание, средният брой деца е 1.40, сочат още данните от преброяването.