Индексът на промишленото производство през декември 2022 г. намалява с 0.8% в сравнение с предходния месец, показват данните на Националния статистически институт.  На годишна база се отчита повишение от 2.1 на сто. 

Месечни изменения

През декември 2022 г. спад спрямо предходния месец е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (с 26.8%), а увеличение - в добивната промишленост -(с 10%) и в преработващата промишленост (с 2.6%). 

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на лекарствени вещества и продукти (с 25.6%), производството на основни метали (с 14.1%) и производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета (с 10.8%). 

Намаление е регистрирано при производството на метални изделия, без машини и оборудване (с 16.8%), производството на дървен материал и изделия от него, без мебели (с 8.9%) и производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон (със 7.2%).

Годишни изменения

На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено на база календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата  (с 10.8%) и в добивната промишленост (с 1.8%), а спад - в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (с 28.6%).

Съществен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при производството на напитки (с 44.7%), производството на лекарствени вещества и продукти (с 30.7%), производството на метални изделия, без машини и оборудване (с 28.2%), производството на превозни средства, без автомобили (с 27.8%) е производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета (с 22.2%).

Спад е отчетен при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло(с 18.2%), печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители (с 11.6%), обработката на кожи и кожени изделия (с 11%), производството на дървен материал и изделия от него, без мебели (със 7.7%), ремонта и инсталирането на машини и оборудване (с 6.5%), производството на изделия от каучук и пластмаси и производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон (по 6.2%).