0.8% ръст на строителството през януари 2023 г. спрямо предходния месец показват предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт.

Календарно изгладените данни сочат намаление от 0.4% на строителната продукция през януари 2023 г., в сравнение със същия месец на 2022 г.

През януари 2023 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като увеличението при гражданското/инженерното строителство е с 1.0%, а при сградното строителство - с 0.8%.

На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през януари 2023 г. се определя от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство с регистрирано намаление от 3.1%, докато при сградното строителство се наблюдава увеличение с 1.6%.