Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност, които осъществяват дейност в България, възлизат на 10.378 млрд. лв. към края на септември 2023 г.

Техният размер нараства с 1.14 млрд. лв. (12.3%), в сравнение с края на септември 2022 г. (9.238 млрд. лв.), както и със 177.3 млн. лв. (1.7%) спрямо края на второто тримесечие на 2023 г. (10.201 млрд. лева).  

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват със 157.1 млн. лв. (6%) – от 2.624 млрд. лв. към края на септември 2022 г. до 2.781 млрд. лв. към края на същия месец на 2023 г. Спрямо края на юни 2023 г. (2.783 млрд. лв.) те намаляват с 2.3 млн. лв. (0.1%).

Компаниите от общото застраховане управляват активи за близо 7.6 млрд. лв. - с 982 млн. лв. над нивото от преди година. В последното тримесечие те се увеличават със 179.6 млн. лв.

В какво застрахователите влагат парите си?

Ниските лихви по депозитите принуждават компаниите от сектора да потърсят други опции за реализирането на доходност. Освен към пазарите на ДЦК и облигации, те поглеждат сериозно и към акциите, и към инвестиционните фондове.

За година притежаваните ценни книжа, различни от акции (облигации и ДЦК), нарастват с 632.5 млн. лв. и достигат 4.713 млрд. лв. Сериозен ръст се отчита и при акциите, включително и договорните фондове, в които са инвестирани 2.5 млрд. лв., или с 682 млн. лв. спрямо 12 месеца по-рано. 

Вземанията от застрахователни операции намаляват със 127.8 млн. лв. (10.7%) до 1.069 млрд. лв., а депозитите бележат спад от 58 млн. лв. (7.3%) до 732.9 млн. лева.

Общо 54.3% от инвестициите на компаниите са насочени към ЕС, докато тези в България имат дял от 38.2%. Днес в страната дейност осъществяват 45 компании.