Банковите депозити може и да не носят особено висока доходност, но в почти всички държави по света те се считат за един от най-сигурните инструменти за спестяване.

Това е така, защото в повечето развити икономики банковите депозити са гарантирани под една или друга форма от държавата. Това означава, че ако банката изпадне във финансови затруднения или фалира, вложителите ще получат поне част от своите депозити. 

Какви са гаранциите върху депозитите в България? 

У нас всички банкови депозити са гарантирани до определен размер със Закона за гарантиране на влоговете в банките. Той е приет през януари 1999 г., когато се създава и Фондът за гарантиране на влоговете в банките. 

Фондът е юридическо лице, чиято основна цел е да поддържа стабилността на банковата система и доверието на обществеността в нея. Влоговете са парични средства по банкова сметка от всякакъв вид – разплащателна, сметка с дебитна карта, депозитна, спестовна, набирателна и др. 

Изключени по закон от гаранция са влоговете на банките, направени от тяхно име и за тяхна сметка, както и на финансовите институции, застрахователите и презастрахователите, пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване и фондове за извършване на плащания, инвестиционните посредници, колективни инвестиционни схеми, национални инвестиционни фондове, алтернативни инвестиционни фондове и дружества със специална инвестиционна цел, гаранционните фондове и бюджетните организации. 

ФГВБ събира годишни премийни вноски от всички банки, които участват в системата за гарантиране на влоговете. Всички трезори, които имат лиценз от Българската народна банка да приемат депозити, задължително участват и в системата за гарантиране на влоговете. 

В системата не участват клоновете на чуждестранни банки, опериращи в България, тъй като техните вложители са защитени от системите за гарантиране на депозитите, които действат в съответните държави по регистрация.  

Фондът инвестира средствата в нискорискови и високоликвидни ценни книжа, издадени от емитенти с първокласен кредитен рейтинг. 

Какъв е максималният размер на гарантираните депозити? 

Фондът за гарантиране на влоговете в банките покрива всички депозити на местни и чуждестранни фирми и физически лица в размер до 196 000 лева (независимо дали депозитите са в лева или в друга валута). 

Гаранцията важи за всеки отделен депозит на принципа "един вложител в една банка". 

Тоест, ако имате един личен влог в дадена банка на стойност 40 000 лева, и фирмена сметка на вашата компания, в размер на 180 000 лева в друга банка, ще получите пълната сума и по двата депозита, тъй като гаранцията важи поотделно за всеки от тях. 

Гаранциите се изплащат, в случай че БНБ отнеме лиценза на банката или обяви влоговете в нея за неналични, или поради акт на съдебен орган, ако вложителите нямат достъп до средствата си по причини, пряко свързани с финансовото състояние на трезора. 

Фондът предлага и допълнителна защита до 250 000 лв. за срок до 3 месеца, която се предоставя за влогове, възникнали в резултат от сделки с недвижими имоти за жилищни нужди; изплатени суми по повод сключване или прекратяване на брак, прекратяване на трудово или служебно правоотношение, инвалидност или смърт, застрахователни или осигурителни плащания, изплащане на обезщетения за вреди от престъпления или от отменена присъда.

Има ли специални условия при изплащането на гаранциите върху депозитите? 

Ако притежавате съвместен влог с друго лице в банката, пропорционалната част от него се сумира с останалите ви влогове, за да се изчисли гарантираната сума, която бихте получили. 

Влоговете в различни валути на един вложител в една банка се сумират и се изплащат в равностойността им в левове по курса на Българската народна банка към датата на отнемането на лиценза на банката или на съответния съдебен акт. 

Важно уточнение е, че Фондът за гарантиране на влоговете не дължи лихви по гарантираните от него суми. Не се изплащат и сумите по сметки, салдото по които е по-малко от 20 лв. и по които не е имало операции по нареждане на вложителя в последните 24 месеца преди датата, в която влиза в сила гаранцията. 

При сливане или придобиване на две или повече банки, влоговете в тях се гарантират поотделно за всяка банка до 6 месеца след датата на обединението. След изтичането на този период влоговете на депозантите в двете банки се сумират.

Гарантираните суми по влоговете се изплащат, независимо от това дали вложителят има и задължения към съответната банка.

Влог, по който има наложени тежести или който служи за обезпечение, се включва при изчисляване на гарантирания размер, като припадащата се част от гаранцията не се изплаща до момента на вдигане на тежестта или обезпечението.

Частта от влоговете, която надвишава гарантирания размер, се удовлетворява от имуществото на банката в съответствие с действащото законодателство.

Тоест, в случай на фалит и последваща ликвидация, активите на банката се осребряват и с тях се изплащат претенциите на кредиторите. 

Как се изплащат гарантираните депозити? 

Изплащането от Фонда за гарантиране на влоговете започва не по-късно от 7 работни дни от датата на решението на БНБ за отнемане лиценза на банката или от датата на съответния съдебен акт.

Изплащането се извършва посредством обслужваща банка (или банки), определени от ФГВБ.

В срок не по-късно от два работни дни преди започване на изплащането, ФГВБ оповестява в най-малко два централни ежедневника и на уебсайта си кои са обслужващите банки и кога е началната дата на изплащането.

Срокът за изплащане може да бъде удължен в няколко случая:

  • при наличие на временно гарантирани влогове до 250 000 лв., поради необходимост от доказателства за произхода на средствата, но с не повече от три месеца от датата на акта на БНБ или на съда.
  • при необходимост от време за идентифициране на лицето, което има право да получи плащане, но с не повече от три месеца от датата на акта на БНБ или на съда;
  • при правен спор, съмнения в легитимността на титуляря да получи изплащане или ограничителни мерки, влогът се изплаща в срок до 7 работни дни от датата на уведомлението на ФГВБ за правното разрешаване на казуса;
  • в случаите, когато Фондът изплаща гарантираните влогове в клон на българска банка в друга държава членка на ЕС, но с не повече от 20 работни дни.

Гарантираните суми по влоговете могат да бъдат получени в рамките на общия петгодишен давностен срок, считано от първоначалния ден на изплащането.

Вложителите, чиито влогове подлежат на гаранция, трябва да отидат в обслужващата банка, където да представят документ за самоличност и за представителство (за юридическите лица), както и да подпишат декларация, че средствата по влога не са свързани с изпиране на пари.

Подлежащата на изплащане сума може да бъде прехвърлена в друга банка, да остане под формата на влог в обслужващата банка или да бъде изтеглена, в зависимост от желанието на вложителя. 

В случай че не можете лично да се разпоредите с гарантирания размер по влога си, можете да го направите чрез пълномощник. Той следва да представи в обслужващата банка изрично нотариално заверено пълномощно и нотариално заверена декларация, че средствата не са свързани с пране на пари. 

Пълномощните, които се издават в чужбина, следва да са заверени в консулска служба на Република България или от местен нотариус и заверени с апостил и легализирани в Министерството на външните работи.