През 2022 г. институционален сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен дефицит от 4.648 млрд. лв., или 2.8% от БВП, сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Дефицитът в подсектор „Централно управление“ е в размер на 4.457 млрд. лв., или 2.7% от БВП.

Подсектор „Местно управление“ е реализирал излишък от 424 млн. лв., а подсектор „Социалноосигурителни фондове“ е реализирал дефицит от 614 млн. лева.

Дългът на страната за 2022 г. е в размер на 37.848 млрд. лв., или 22.9% от БВП.

За сравнение, дългът на България е бил 33.275 млрд. лв. за 2021 г., или 23.9% от БВП. Свиването като процент през тази година се дължи на ръста на БВП от 139 млрд. лв. през 2021 г. до 165.3 млрд. лв. през миналата година.

Статистическата информация за дейността на институционален сектор „Държавно управление“, включително за дълга, дефицита и излишъка, се изготвя по хармонизирана методология на ЕС.

В изпълнение на Регламент на Съвета № 479/2009 за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, всяка държава членка предоставя на Евростат (ЕК) предварителни данни за дефицита/излишъка и дълга за отчетната година към 31.03. на следващата година и окончателни данни - към 30.09. на следващата година.